Přijímací řízení do magisterského studia 2018/2019

Fakulta informačních technologií uskutečňuje dva navazující magisterské studijní programy s názvem Informatika. Studium probíhá pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

V roce 2018 byl akreditován nový program s názvem Informatika. Zatím obsahuje jen jednu specializaci s názvem Teoretická informatika. Také probíhá přijímací řízení do studijního programu z roku 2015.

Studenti, kteří již v roce 2018 podali přihlášku do magisterského programu akreditovaného v roce 2015 a chtějí nastoupit do programu akreditovaného v roce 2018, nemusí podávat další přihlášku. V případě přijetí stačí, aby podali žádost o změnu studijního programu a děkan fakulty jim vyhoví.

Průběh

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2015Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2018. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku,
 2. zaplatit poplatek,
 3. podepsanou přihlášku doručit,
 4. přihlásit se do webové aplikace,
 5. případně dodat přílohy přihlášky,
 6. případně absolvovat přijímací zkoušku,
 7. zapsat se do studia.

Podmínky přijetí

Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2017/2018 úspěšně absolvuje bakalářský studijní program na naší fakultě. Další studenti budou přijati do naplnění kapacity na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky. Kapacita pro studijní program z roku 2015 je stanovena na 380 studentů a pro program z roku 2018 na 80 studentů.

Odlišné podmínky přijetí platí pro uchazeče, který je již studentem magisterského programu z roku 2015 a chtěl by přestoupit do toho z roku 2018. Do přijímacího řízení je takový uchazeč zařazen na základě žádosti podané na Studijní oddělení nejpozději 60 dní před začátkem akademického roku 2018/2019. Děkan fakulty pak posoudí žádost a vydá rozhodnutí.

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2015Podmínky přijetí do magisterského programu z roku 2018.

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do magisterského studia. Přihlášku ke studiu do programu z roku 2015 lze podat 1. 1. – 31. 3. 2018 a do programu z roku 2018 lze podat 30. 4. – 31. 5. 2018. Kopii potvrzení o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu musí uchazeč dodat do 21. 6. 2018. Přijímací zkouška se bude konat 13. 6. 2018. Zápis do studia se uskuteční 28. 6. 2018.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu z roku 2015Podmínkách přijetí do magisterského programu z roku 2018. Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let.

Studijní obory

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“, studijní obor nebo specializaci si student volí během studia – nejpozději se zadáním diplomové práce. V roce 2018/2019 se otevírají všechny obory a specializace Teoretická informatika

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 pořádá fakulta pro zájemce o magisterské studium Den otevřených dveří. Zájemce se může:

 • zúčastnit prezentace o studiu na naší fakultě,
 • prohlédnout si prostory fakulty a
 • navštívit specializované laboratoře.

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 27.4.2018, 17:07