Přijímací řízení do magisterského studia 2018/2019

Fakulta informačních technologií uskutečňuje jeden navazující magisterský studijní program s názvem Informatika. Studium probíhá pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

Průběh

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku,
 2. zaplatit poplatek,
 3. podepsanou přihlášku doručit,
 4. přihlásit se do webové aplikace,
 5. případně dodat přílohy přihlášky,
 6. případně absolvovat přijímací zkoušku,
 7. zapsat se do studia.

Podmínky přijetí

Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2017/2018 úspěšně absolvuje bakalářský studijní program na naší fakultě. Další studenti budou přijati do naplnění kapacity (380 studentů) na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia.

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do magisterského studia. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. – 31. 3. 2018. Kopii potvrzení o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu musí uchazeč dodat do 21. 6. 2018. Přijímací zkouška se bude konat 13. 6. 2018. Zápis do studia se uskuteční 28. 6. 2018.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského studia. Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let.

Studijní obory

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“, studijní obor si student volí během studia – nejpozději se zadáním diplomové práce. V roce 2018/2019 se otevírají všechny obory.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 pořádá fakulta pro zájemce o magisterské studium Den otevřených dveří. Zájemce se může:

 • zúčastnit prezentace o studiu na naší fakultě,
 • prohlédnout si prostory fakulty a
 • navštívit specializované laboratoře.

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D., miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studium a pedagogickou činnost


Poslední změna: 20.11.2017, 15:24