Sociální stipendium

Sociální stipendium má charakter sociální dávky. Stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna.

Stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. Student o stipendium žádá pomocí formuláře Žádost o stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta. Žádost je nutné podat na Studijní oddělení, a to nejpozději do 31. října. Přiznání sociálního stipendia se řídí dle Směrnice kvestora ČVUT č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta.

Výše stipendia

Výše stipendia poskytovaného v případě tíživé sociální situace studenta je stanovena příslušným vládním nařízením. Stav nároku a výši ubytovacího stipendia si může student ověřit po přihlášení v aplikaci Stipendia.

Výplata stipendia

Student o sociální stipendium žádá pomocí formuláře Žádost o stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta. Žádost se podává jednou ročně na Studijní oddělení, nejpozději do 31. října. Pokud studentovi vznikne nárok později, může zažádat kdykoliv v průběhu akademického roku. K žádosti student přikládá písemné „Oznámení o přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře“. Stipendium je přiznáváno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání. Stipendium se vyplácí zpětně čtvrtletně s výjimkou července a srpna.

Přesná kritéria

Student má nárok na stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace za každý kalendářní měsíc, po který splňuje následující podmínky:

  • byl po celý měsíc studentem,
  • podal žádost s přiloženým oznámením o přiznání přídavku na dítě nejpozději poslední pracovní den před koncem čtvrtletí,
  • dle přiložené žádosti podle zvláštního právního předpisu vydaným úřadem státní sociální podpory splňoval celý měsíc podmínky pro přiznání stipendia,
  • má nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5,
  • děkan mu stipendium přiznal.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ivana Dolejšová, ivana.dolejsova@fit.cvut.czVedoucí Studijního oddělení


Poslední změna: 25.7.2017, 16:31