Znalostní inženýrství (1801T045)

Obor Znalostnı́ inženýrstvı́ se zaměřuje na automatizované zı́skávánı́ informacı́ a následně znalostı́ z dat. Cı́lem oboru je seznámit studenty s přı́stupy a nástroji pro vytěžovánı́ informacı́ z dat, s reprezentacı́ těchto informacı́ ve formě modelů a s využitı́m těchto modelů pro zı́skávánı́ znalostı́ o řešeném problému. Znalostnı́ inženýrstvı́ využı́vá řadu přı́stupů a technik, zejména práci s databázemi a informačnı́mi systémy (včetně Business Intelligence), pokročilé statistické metody, metody vytěžovánı́ strukturovaných i nestrukturovaných dat (data mining/text mining) z různých zdrojů (databázı́, webu), modelovánı́ a simulace, optimalizačnı́ techniky, strojové učenı́, expertnı́ a znalostnı́ systémy, metody výpočetnı́ inteligence, vizualizace a dalšı́ techniky. Obor se dotýká i oblastı́ softwarového inženýrstvı́ a teoretické informatiky.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Znalostnı́ inženýrstvı́ zı́skajı́ pokročilé znalosti v oblasti všech fázı́ vytěžovánı́ znalostı́ z různých datových zdrojů (firemnı́ch databázı́, informačnı́ch systémů, webů), tj. v předzpracovánı́ dat různého charakteru, v analýze, v modelovánı́, v klasifikaci, v predikci a interpretaci a následné prezentaci zı́skaných znalostı́. Absolventi budou schopni navrhovat, přizpůsobovat a realizovat systémy pro podporu rozhodovánı́ a integrovat je do informačnı́ch systémů. Teoretická témata jako rozpoznávánı́ či výpočetnı́ inteligence otevı́rajı́ absolventům oboru možnost účastnit se zajı́mavých výzkumných projektů, přı́padně dále samostatně vědecky pracovat.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru Znalostnı́ inženýrstvı́ naleznou uplatněnı́ ve firmách jako datovı́ analytici a specialisté v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ z dat daného oboru, které pak firma může využı́t při rozhodovánı́ a tvorbě nových strategiı́. Absolventi jsou důležitou součástı́ analytických týmů velkých firem. Mohou nabı́zet softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě nebo služby v oblasti data miningu a pokročilých analýz.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru

Otázky k oboru Znalostní inženýrství rád zodpoví garant oboru doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 15:34