Kombinovaná forma

MŠMT umožňuje akreditovat studijní obory ve třech různých formách - v presenční, kombinované a distanční formě.

Distanční forma studia nepředpokládá účast studenta ve škole, kontrola plnění studijních povinností je tak prakticky neuskutečnitelné. Tato forma výuky není na ČVUT akreditována.

Prezenční forma studia (někdy nepřesně nazývaná denní) je nejběžnější formou terciálního vzdělávání. Studenti navštěvují přednášky a cvičení, kde si procvičují získané znalosti.

Kombinovaná forma studia (někdy nepřesně označovaná dálková) je určena pro studenty, kteří nemohou každodenně docházet do školy. Historicky tak umožňuje zejména zaměstnancům získat vysokoškolské vzdělání. Velká část studijní zátěže spočívá na domácím samostudiu, ve škole studenti navštěvují konzultace a semináře.

Kombinovaná forma výuky na FIT ČVUT

Kombinovaná forma výuky na FIT ČVUT vychází z předpokladu, že studenti nenavštěvují presenční formu, protože nemohou během pracovního týdne navštěvovat přednášky a cvičení. Důvodem bývá nejčastěji zaměstnání či péče o potomka. Proto bude výuka v kombinované formě probíhat o sobotách. Předpokládáme, že během semestru budou studenti navštěvovat školu v rozsahu asi 11 sobot (tento rozsah bude lehce klesat s vyššími ročníky, kde se předpokládá větší podíl domácí práce). Studenti se nebudou muset v týdnu uvolňovat ze zaměstnání, nebudou muset přespávat v Praze, jak je tomu u výuky soustředěné do pátku odpoledne a soboty dopoledne. Zároveň nejsme zastánci blokové výuky, kdy je výuka soustředěna do jednoho týdne. Student na ni musí čerpat dovolenou a rodinné, či pracovní problémy v tomto týdnu prakticky znemožní absolvování předmětů v daném semestru. Navíc charakter mnohých předmětů, např. programování v různých jazycích, tuto formu dost dobře neumožňuje. Výuka je nutná průběžná s dostatkem času na zažití a procvičení jednotlivých témat před začátkem studia témat dalších. Tuto výuku můžeme přirovnat ke stavbě rodinného domu. Pokud zanedbáme základy, pravděpodobně budeme moci začít stavět zdivo, ale dříve či později dojde k pádu celé stavby. Pokud je zaměstnavatel ochoten uvolnit studenta jeden den v týdnu z práce, může tento den využít pro samostudium. Výuka bude členěna do konzultací a seminářů.

Konzultace

Konzultace je obdobou přednášky v presenční formě studia. Počet přednášek za semestr je asi dvojnásobný vzhledem k počtu konzultací. Kombinovaná forma předpokládá, že studenti chodí na konzultace připraveni. Konzultace, pak kromě přehledu učiva umožní konzultaci nejasností a problémů, na které studenti narazí.

Semináře

Semináře jsou obdobou cvičení v presenční formě. Poskytují studentům kombinovaného studia možnost procvičení příkladů, seznámení s vývojovými prostředky, počítačovou sítí, testovacím HW a další.

Zkoušky a zápočty

Absolvent kombinované formy studia obdrží stejný titul jako absolvent presenční formy. Proto jsou i nároky na znalosti studentů stejné v obou formách. Průběžně se ověřují za každý předmět získáváním zápočtů, klasifikovaných zápočtů a známek u zkoušek. Vše se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Podpora studia

Studijní záležitosti

Studijní záležitosti kombinovaného studia jsou řešeny stejnými postupy jako v případě presenční formy. Studenti k tomuto využívají studijního oddělení.

Garant

Bakalářský program informatika je na FIT ČVUT garantován Ing. Danielem Vašatou, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.cz. Garant programu připravuje a koordinuje s vedoucími kateder studium v kombinované formě. Také napomáhá v řešení složitých pedagogických záležitostí studentů kombinované formy, které nemůže student vyřešit se studijním oddělením fakulty.

Studijní materiály

Kombinovaná forma předpokládá maximální míru využití stávajících textů a podpůrných materiálů připravených pro presenční formu studia. V současné době jsou pro publikaci a správu materiálů používány systémy postavené na Moodle a na GitLabu. Náhled stránky jednoho předmětu uvádí následující obrázek:

 

edux

Zde je zobrazena podpora pro předmět Základy matematické analýzy. Jednotná struktura stránek předepisuje garantům předmětů a jeho spolupracovníkům strukturovat informace do jednotné formy odrážející dělení na přednášky a cvičení. Zároveň je u každé přednášky uveden text přednášky, popř. slidy z přednášek a dále následují relevantní odkazy na vnější zdroje, zejména pro rozšíření základních znalostí.

Příklad podpůrného textu k přednášce z obrázku je uveden v souboru obv3b-kyncl.pdf, příklad slidů z přednášek dokumentuje soubor PA1-06-PodproblemyRekurze.ppt, který obsahuje presentaci šesté přednášky předmětu Programování a algoritmizace. Tento předmět je zástupcem programovacích předmětů, kde se očekává, že bude studentům poskytnuta ukázka prográmků dokumentujících vykládanou látku, tak aby si ji mohli vyzkoušet, modifikovat a jinak s těmito programy experimentovat.

Další ukázkou jsou vzorové materiály ke třetí přednášce předmětu Základy matematické analýzy, text skript - zma3.pdf a presentace - zma3_pres.pdf.

Při výuce matematických předmětů je na FIT ČVUT aktivně využíván interní systém Marast (Matematika Radostně). V tomto systému jsou dostupné sbírky příkladů (řešených / neřešených), cvičné a zápočtové on-line kvízy a také lekce ke cvičení některých předmětů. Na následujícím obrázku je vidět příklad cvičení na Limitu posloupnosti:

Kromě této formy výuky jsou studenti nuceni aktivně plnit domácí úkoly, které nutí studenta přemýšlet a studovat veřejně přístupné zdroje. Jedním ze systémů, který je nasazen v prvním ročníku a kromě podpory studia umožňuje kontrolu plnění domácích úkolů včetně automatické validace výsledů, vyhodnocování a automatické kontroly duplicit je systém Progtest. Příklad úlohy na pole zadávané v pátém týdnu (úloh je celkem 7, každá na 2 týdny, otvírané po týdnu, dále jedna těžší za semestr) ukazuje následující screen shot.

edux

 

Tato ukázka zároveň dokumentuje rovnost podmínek v presenční i kombinované formě výuky, kdy systém Progtest nerozlišuje mezi studenty různých forem studia.

Dalším systémem pro odevzdávání programů připravený pro nasazení v letním semestru pro předměty využívající jazyk Java je Odevsys. Naproti tomu systém Syvykod je určen pro zkoušení studentů. Tento systém umožňuje oproti obdobným systémům (Moodle) vytváření parametrizovaných otázek, kdy každý student obdrží jiné zadání a jinou sadu odpovědí. Ukázka jedné testové otázky je na následujícím obrázku:

edux

Celý systém poskytuje volbu způsobu testování, zkušební a ostrý test. Počet zkušebních testů není omezen, studenti si odpovídáním na otázky tříbí znalosti, nejasnosti mohou konzultovat s externími zdroji, čímž si doplňují svoje kompetence. Ostrý test má již pouze kontrolní funkci.

Další informace

Další zajímavé odkazy a informace možné dohledat ze stránky odkazů.

Aktuální informace o kombinovaném studiu můžete najít na twitteru pod hashtagem #FIT_BIK (RSS feed).

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ing. Daniel Vašata, daniel.vasata@fit.cvut.cz


Poslední změna: 30.6.2019, 10:21