O novém studijním programu Informatika

Evropský a světový rozměr

Nový program Informatika je srovnatelný s moderními informatickými programy ve světě. Byl připraven podle doporučení největších autorit v oblasti výuky informačních technologií a věd: organizacemi ACM a IEEE Computer Society. Těmito doporučeními se dnes řídí většina univerzit nabízejících informatické studijní programy, Studium na univerzitě se z hlediska studenta měří kredity. Program Informatika používá ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Kredity získané na naší fakultě platí po Evropě a naopak. Všechny tyto principy společně umožňují, aby studenti mohli bez problémů vyjíždět na studium do zahraničí nebo aby se po úspěšném ukončení bakalářského studia mohli bez obav hlásit k magisterskému studiu na libovolné univerzitě ve světě. (Foto: studenti FIT během studia v USA na Union College v New Yorku.)

Široký informatický základ

Další výhodou našeho programu je, že se v rámci společných předmětů student dozví a naučí solidní základy ze všech důležitých oblastí informatiky. Počínaje pro informatiky nezbytnou matematikou a principy fungování počítačů, přes programování, operační systémy, databáze, počítačové sítě a internet, bezpečnost, teorii jazyků a automatů, až po softwarové inženýrství, právní aspekty informatiky a základy managementu. Úspěšný absolvent tedy bude rozumět jak hardware, tak software počítačů a bude znát počítačové a komunikační systémy jak z aplikačního tak i ze systémového hlediska.

Kombinace teorie (znalostí) a technologií (dovedností)

Nosnou myšlenkou našeho programu je vybavit absolventa potřebnou kvalitní znalostí teoretických základů a nepomíjejících principů, na kterých je a vždy bude informatika postavena. Jako příklady lze uvést teorii automatů a jazyků, teorii složitosti a vyčíslitelnosti nebo  teorii kódování. Současně však v oborových a volitelných předmětech získá potřebné dovednosti. Tedy podrobně se seznámí s konkrétními řešeními, technologiemi, nástroji, metodikami a postupy používanými v praxi. Těch je ovšem mnoho a stále se rodí další, které se mnohdy zdají složité a nepřehledné, ale odborník musí pod slupkou různosti umět rozpoznat jejich sjednocující principy. Labyrint technologií se pak stane přehlednějším a snáze zvladatelným.

Zajímavé volitelné předměty

Široká nabídka volitelných předmětů a potřebný prostor pro jejich výběr ve studijním plánu zaručují žádoucí vyrovnání proporcí mezi teoretickou a praktickou částí obsahu studia. Tyto předměty věnované konkrétním technologiím  zajišťují krom akademických pracovníků také vyučující externisté, špičkoví odborníci z průmyslu či zahraničí. Uveďme příklad: v teoretickém předmětu se student naučí principy objektového myšlení, programování a návrhu a z volitelných předmětů si vybere jazyk (Java, C++, C#, Python, Smaltalk,...) nebo prostředí (iOS, Android,...) ve kterém si objektový přístup prakticky vyzkouší. 

Obor si student volí v průběhu studia

Bakalářský program Informatika má pro všechny obory společný první ročník, který dá studenotvi potřebný základ pro studium informatiky. Počínaje 3. semestrem nabízíme 6 jasně definovaných a pro budoucí zaměstnavatele srozumitelných oborů, z nichž jeden se dále děli do tří zaměření: 
  1. Bezpečnost a informační technologie
  2. Informační systémy a management
  3. Počítačové inženýrství 
  4. Teoretická informatika
  5. Webové a softwarové inženýrství
  1. Znalostní inženýrství
Každý z nich je charakterizován přibližně 6 oborovými předměty (viz popis profilu absolventů na jednotlivých stránkách předmětů). Množiny oborových předmětů se samozřejmě z části prolínají. Ne každý student od začátku ví, jaký obor chce vystudovat. Náš student se proto pro obor, který ho zaujal a ve kterém chce ukončit studium obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky, může rozhodnout postupně během studia, nejpozději před volbou tématu bakalářské práce. Není tedy nucen zvolit si svůj obor před 3. semestrem, kdy jeho představa o náplni oboru může být ještě neúplná nebo nepřesná.

Individuální profilace

Koncepce našeho programu umožňuje i takové jeho průchody, kdy student využívá např. nabídky předmětů ze dvou různých oborů, a teprve před posledním semestrem se rozhodne, ve kterém z nich bude obhajovat svoji bakalářskou práci a skládat státní závěrečnou zkoušku. Program umožňuje a předpokládá, že více motivovaní a specifičtěji profilovaní studenti si v rámci volitelnosti vytvoří svůj vlastní individuální studijní plán.

Průběžná modernizace

Svět ICT se rozvíjí neutuchajícím tempem a do výuky je nutné včleňovat nové poznatky výzkumu a vývoje. Náplň výuky proto průběžně inovujeme v souladu s novými trendy v informatice a ICT. Nově akreditovaný program zahrnuje inovace, ktere vznikaly při vyučování předchozí verze v průběhu 5 let. Současně ale zavádíme nový obor Znalostní inženýrství. Rostoucí význam počítačové bezpečnosti se promítl do transformace stávajícího oboru Informační technologie na obor Bezpečnost a informační technologie.

Zkušený tým VŠ učitelů

Přestože jsme nejmladší fakulta ČVUT s mladým týmem akademických pracovníků, část našich pracovníků má dlouholeté zkušenosti s výukou informatiky, která má na ČVUT již padesátiletou tradici. Za tuto dobu vychovala ČVUT tisíce informatiků, kteří pracují na významných pozicích v ICT průmyslu a výzkumu u nás i v zahraničí. 

Propojení výuky s výzkumem a průmyslovou praxí

Na fakultě postupně vzniklo kolem 10 výzkumných skupin, s poměrně širokým spektrem témat, na jejichž činnosti se podílí i řada bakalářských studentů. Díky tomu může student např. mít výzkumně zaměřenou bakalářskou práci. Protože je o naše studenty a absolventy velký zájem mezi ICT firmami, vyvinula fakulta Portál spolupráce s průmyslem. Jeho prostřednictvím může student pracovat na zajímavých praktických projektech, které do Portálu zadávají firmy. Za to získává nejen finanční odměnu, ale může mít po dohodě s vyučujícími výsledek uznaný i do svých studijních povinností za kredity, typicky jako semestrální projekt ve vhodném předmětu.  

Konkurenční výhoda na trhu práce

Vyváženost teoretických znalostí a praktických dovedností jak v hardwarové tak i softwarové oblasti považujeme za tradiční a významnou konkurenční výhodu našich absolventů na trhu práce. Hodnota této symbiózy se v dnešní dynamické a přespecializované době stále zvyšuje. Náš absolvent vždy získá dobré uplatnění, protože má kompetence ve všech základních disciplínách informatiky, dokáže řešit problémy v souvislostech a je schopen se snadno naučit nové technologie. I když se v praxi vypracuje na dobrého odborníka v jedné technologické oblasti, vždy v sobě ponese chápání celku a souvislostí. To je v dnešní době klíčové proto, že výpočetní systémy se stávají velmi složité a odborníci, kteří jim rozumí a dokážou je udržovat, navrhovat, provozovat či jakkoli rozvíjet, musí mít širší rozhled. Ambicí našeho programu Informatika je připravit studenty na tuto náročnou, ale do budoucna stále více důležitou, a proto i finančně ceněnou práci.


Poslední změna: 15.1.2019, 11:08