Magisterský obor Webové a softwarové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrství poskytuje rozsáhlé teoretické i praktické znalosti v oblasti podnikových a webových systémů. Obor se dělí na tři zaměření. Všechna tři zaměření se potkávají ve studiu integrační vrstvy moderních softwarových systémů založených zejména na architekturách REST, SOA a Enterprise Service Bus. Obor je garantován Katedrou softwarového inženýrství.

Tento obor přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Webové a softwarové inženýrstvíbakalářský obor Informační systémy a management. Obor je však také vhodný pro absolventy podobných bakalářských informatických programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Studenti se specializují v jednom ze tří zaměření tohoto oboru. Všechna zaměření mají jeden společný povinný oborový předmět Webové služby a middleware (MI-MDW.16). Další povinné předměty se pro jednotlivá zaměření různí.

Informační systémy a management

Zaměření Informační systémy a management cílí na ekonomicko-manažerské aspekty ICT. Je zde kladen důraz na integraci ICT řešenı́ a obchodnı́ch nebo výrobnı́ch procesů ve firmách. Absolventi tohoto zaměření budou v první řadě odborně způsobilí k efektivnı́ podpoře procesů a naplněnı́ informačnı́ch potřeb firmy.

Softwarové inženýrství

Zaměření Softwarové inženýrství cílí především na návrh, tvorbu a údržbu rozsáhlých softwarových systémů. Absolventi tohoto zaměření proniknou do problematiky analýzy, modelování a programování těchto systémů.

Webové inženýrství

Zaměření Webové inženýrství cílí především na modernı́ přı́stupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data). Absolventi tohoto zaměření proniknou zejména do problematiky dolovánı́ a zaměřeníanalýzy dat.

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra číslicového návrhu. Garantem tohoto oboru je prof. Petr Kroha. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Petr Kroha - profile

prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.

Garant oboru Webové a softwarové inženýrství

Profesor na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 13.7.2018, 13:04