Magisterský obor Počítačové systémy a sítě

Složitost počı́tačových systémů stále roste, a proto se konstrukce a správa takových systémů stala náročnou inženýrskou disciplı́nou. Obor Počı́tačové systémy a sı́tě se zabývá architekturami a technologiemi počı́tačů, jejich systémů, klastrů a sı́tı́. Zkoumá a řešı́ metody výběru technologických platforem a počı́tačových komponent, propojovánı́ jednotlivých počı́tačových jednotek do vyššı́ch systémů, metody konstrukce těchto systémů podle požadavků uživatelů a algoritmy pro řešenı́ komunikačnı́ch, synchronizačnı́ch, pamět’ových a bezpečnostnı́ch systémových úrovnı́ počı́tačových systémů. Obor pokrývá celé spektrum systémů od vı́cejádrových procesorů, přes výpočetnı́ multiprocesory a klastry až po virtualizovanou infrastrukturu cloud computingu.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Počı́tačové systémy a sı́tě budou rozumět architekturám a technologiı́m počı́tačových systémů a jejich systémovému programovému vybavenı́ v širokém spektru platforem, počı́naje paralelnı́mi architekturami na čipu, přes počı́tačové sı́tě, mobilnı́ a distribuované systémy, až po webové systémy a platformy pro cloud computing. Budou schopni takové systémy navrhovat, konfigurovat, nasazovat a spravovat. Budou znát systémovou architekturu a budou schopni nasazovat aplikace na těchto platformách.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru Počı́tačové systémy a sı́tě naleznou uplatněnı́ ve firmách zaměřených na realizaci modernı́ch ICT řešenı́, programovánı́ a poskytovánı́ distribuovaných a paralelnı́ch počı́tačových systémů, serverů, datových a výpočetnı́ch center a dalšı́ch. Absolventi jsou schopeni i řı́dit týmy, které tyto úkoly majı́ plnit a zastávat pozice vedoucı́ch ICT oddělenı́ firem, organizacı́ a orgánů veřejné správy. Dále se uplatnı́ na pozicı́ch vedoucı́ch týmů architektů infrastruktury, technologických konzultantů a systémových administrátorů.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru

Otázky k oboru Počítačové systémy a sítě rád zodpoví garant oboru prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 10.7.2018, 14:05