Magisterský obor Návrh a programování vestavných systémů

Obor je zaměřen na konstrukci čı́slicových systémů obsahujı́cı́ch softwarové i hardwarové složky. Zvláštnı́ důraz se klade na vestavné systémy a systémy a sı́tě na čipu (SoC a NoC). Absolventi získají přehled o návrhu, modelovánı́ a verifikaci čı́slicových systémů. Obor je garantován Katedrou číslicového návrhu.

Tento obor přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Počítačové inženýrství. Obor je vhodný i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto oboru je seznámit absolventy s problematikou návrhu a vyhodnocenı́ systémové architektury na modelech a s návrhem systémů na čipu a na programovatelném hardwaru. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Konstrukce číslicových, vestavných a inteligentních systémů
  • Simulace a verifikace číslicových systémů na všech úrovních
  • Návrh architektury podle požadovaných vlastností a omezení navrhovaných systémů (velikost, příkon, spolehlivost, bezpečnost, práce v reálném čase apod.)

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách zabývajících se především návrhem číslicových obvodů, systémů s hardwarovou i softwarovou složkou, návrhem vestavných systémů nebo mobilních zařízení. Absolventi naleznou uplatnění na pozicích systémových architektů, verifikačních, návrhových a softwarových inženýrů, a to především díky znalostem systémového návrhu.

Předměty oboru

Významná část výuky oboru Návrh a programování vestavných systémů je věnována návrhu, testovánı́ a analýze na systémové úrovni. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra číslicového návrhu. Garantkou tohoto oboru je doc. Hana Kubátová. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Garantka magisterského oboru Návrh a programování vestavných systémů

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czGarantka magisterského oboru Návrh a programování vestavných systémů


Poslední změna: 31.7.2018, 9:50