Přijímací řízení 2019/2020 do magisterského studijního programu

Stránka pojednává o minulém přijímacím řízení. Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 budou zveřejněny nejpozději do konce roku 2019. Již jsou ale naplánovány Dny otevřených dveří. Můžete nás navštívit v sobotu 7. prosince 2019 nebo ve středu 29. ledna 2020. Druhý termín je navíc vhodný i pro zájemce o magisterské či doktorské studium.

Fakulta informačních technologií má akreditovány dva magisterské studijní programy, uchazeč podává přihlášku podle toho, jaký obor/specializaci chce studovat. Po podání přihlášky musí doložit potvrzení absolvování bakalářského studia a doklad o zaplacení poplatku. Dále se musí zúčastnit přijímací zkoušky, pokud mu nebyla prominuta.

Oba dva magisterské programy FIT nesou název Informatika. V roce 2018 byl akreditován nový program, který zatím obsahuje jen jednu specializaci Teoretická informatika. Do budoucna se plánuje rozšíření o další specializace odpovídající jednotlivým oborům akreditovaným v roce 2015. Pokud tedy chcete studovat Teoretickou informatiku, podejte si přihlášku do programu 2018, a jestli nějaký jiný z dalších oborů, zvolte program 2015. Pokud preferenci oboru/specializace změníte, je možné mezi programy přestoupit.

Oba dva programy je možné studovat pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Ty obsahují všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které uchazeč musí fakultě dodat. Každý z programů má své vlastní podmínky, ty jsou však skoro totožné. Liší se pouze obory/specializacemi, které v nich lze studovat.

Průběh přijímacího řízení

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku
 2. Zaplatit poplatek
 3. Podepsanou přihlášku doručit
 4. Přihlásit se do webové aplikace
 5. Případně dodat přílohy přihlášky
 6. Případně absolvovat přijímací zkoušku
 7. Zapsat se do studia

Podmínky přijetí

Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2018/2019 úspěšně absolvuje bakalářský studijní program na naší fakultě. Další studenti budou přijati do naplnění kapacity na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky. Kapacita pro studijní program z roku 2015 je stanovena na 380 studentů a pro program z roku 2018 na 80 studentů.

Odlišné podmínky přijetí platí pro uchazeče, který je již studentem jednoho z programů a chtěl by přestoupit do druhého programu. Do přijímacího řízení je takový uchazeč zařazen na základě žádosti podané na Studijní oddělení nejpozději 60 dní před začátkem akademického roku 2019/2020. Děkan fakulty pak posoudí žádost a vydá rozhodnutí.

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje časový plán přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019. Kopii potvrzení o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu musí uchazeč dodat do 20. 6. 2019. Přijímací zkouška se bude konat 12. 6. 2019. Zápis do studia se uskuteční 27. 6. 2019.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu. Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let.

Studijní obory

Přihláška se podává do jednoho ze studijních programů „Informatika“. V programu z roku 2018 je jediná specializace Teoretická informatika, v programu z roku 2015 je více studijních oborů, konkrétní obor si student volí během studia – nejpozději se zadáním diplomové práce. V roce 2019/2020 se otevírají všechny obory a specializace Teoretická informatika.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 pořádá fakulta pro zájemce o magisterské studium Den otevřených dveří. Zájemce se může:

 • Zúčastnit prezentace studia na naší fakultě
 • Prohlédnout si prostory fakulty
 • Navštívit specializované laboratoře

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do Podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika


Poslední změna: 15.10.2019, 10:49