Průběh přijímacího řízení 2019/2020 do magisterského studijního programu

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

1. Vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Doporučený způsob je vyplnit webovou přihlášku, kterou je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat.

2. Zaplatit poplatek

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 650 Kč. Uhrazení poplatku se preferuje platební kartou on-line. Při této formě úhrady není požadováno doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku musí uchazeč doložit a doručit společně s přihláškou.

3. Podepsanou přihlášku doručit

Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku (ideálně včetně příloh) doručit fakultě do 31. 3. 2019. Přihlášku může uchazeč zaslat doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště) nebo jiným způsobem v souladu se Správním řádem. Případně ji může doručit osobně v úředních hodinách do Podatelny fakulty (místnost T9:333) nebo na Studijní oddělení (místnost T9:312).

4. Přihlásit se do webové aplikace

Od 1. 4. 2019 bude dostupná aplikace pro přijímací řízení. Aplikace slouží pro zobrazení údajů uchazeče, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo pro podávání omluv. Přihlašovací údaje do aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

5. Případně dodat přílohy přihlášky

Nejpozději 20. 6. 2019 musí uchazeč doručit fakultě ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu (netýká se absolventů naší fakulty). Pokud uchazeč získal titul v zahraničí, pak musí dodat nostrifikaci diplomu (netýká se Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska).

6. Případně absolvovat přijímací zkoušku

Fakulta organizuje přijímací zkoušku. Termín přijímací zkoušky je 12. 6. 2019. Pokud se chce uchazeč zúčastnit přijímací zkoušky, musí se na ni v aplikaci pro přijímací řízení registrovat nejpozději 9. 6. 2019.

7. Zapsat se do studia

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je 27. 6. 2019. Uchazeč se na zápis musí registrovat v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 23. 6. 2019.Poslední změna: 14.2.2019, 14:37