Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika akreditovaného před rokem 2018 pro akademický rok 2019/2020

Část první

1. Preambule

 1. Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu (dále jen „MSP“) Informatika vyučované v českém jazyce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (dále jen „Fakulta)“.
 2. Přijímání uchazečů do navazujícího MSP Informatika se řídí:
  1. zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
  2. zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád,
  3. těmito Podmínkami.
 3. Děkan v návaznosti na čl. 6 Statutu ČVUT o přijímání ke studiu a pro organizační zabezpečení průběhu přijímacího řízení jmenuje Komisi pro přijímací řízení jako poradní orgán děkana.
 4. Tento dokument je rozdělen na tři části: první část je společná pro všechny uchazeče, druhá část je určena uchazečům přijímaným dle § 49, odst. 1 Zákona č. 111/98 Sb. O vysokých školách v platném znění, kteří nejsou studenty MSP Informatika uskutečňovaného na Fakultě a akreditovaného před rokem 2018 a třetí část vymezuje v souladu s § 49, odst. 3 Zákona č. 111/98 Sb. O vysokých školách v platném znění odlišné podmínky přijetí pro uchazeče, kteří jsou v době podání přihlášky studenty MSP Informatika uskutečňovaného na Fakultě a akreditovaného před rokem 2018.

2. Základní informace o navazujícím MSP Informatika

 1. Název studijního programu: Informatika
 2. Kód programu: N 1801
 3. Forma studia: prezenční
 4. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu: 380 studentů.
 5. Otevírané studijní obory a zaměření:
  1. Počítačová bezpečnost,
  2. Počítačové systémy a sítě,
  3. Návrh a programování vestavných systémů,
  4. Webové a softwarové inženýrství:
   1. zaměření Informační systémy a management,
   2. zaměření Softwarové inženýrství,
   3. zaměření Webové inženýrství.
  5. Znalostní inženýrství.
 6. Přihláška se podává do studijního programu, specializaci si student volí během studia.
 7. Standardní doba studia: 2 roky
 8. Titul: inženýr (Ing.)

Část druhá

Podmínky pro přijetí podle § 49, odst. 1 Zákona č. 111/98 Sb. O vysokých školách v platném znění

3. Přihláška ke studiu

 1. Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, která sestává z následujících dokumentů dodaných v papírové podobě:
  1. přihlášky ke studiu na vysoké škole,
  2. dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (pokud je poplatek uhrazen přes platební bránu po vyplnění přihlášky nepožadujeme doložení platby),
  3. pokud uchazeč není absolventem FIT ČVUT v Praze, pak úředně ověřené kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu,
  4. pokud uchazeč získal titul bakalář v zahraničí, pak potvrzení o uznání rovnocennosti (nostrifikaci) zahraničního bakalářského nebo magisterského diplomu. Doložení nostrifikace se netýká Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska).
  5. pokud není uchazeč občanem České republiky nebo Slovenské republiky nebo absolventem střední či vysoké školy ve studijním programu v českém jazyce, pak úředně ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 2. Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení a případnému vyloučení ze studia.
 3. Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami doručit Fakultě osobně v úředních hodinách do podatelny Fakulty (místnost 333), či Studijního oddělení Fakulty (místnost 312), nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště), nebo jiným způsobem v souladu se Správním řádem do 31. 3. 2019 na adresu: Studijní oddělení FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.
 4. Přihlášku ke studiu lze vyplnit elektronicky na https://prihlaska.cvut.cz od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019.
 5. Pokud uchazeč obdrží doklady podle bodu 1.c, 1.d až po termínu doručení přihlášky Fakultě, doručí je Fakultě osobně nebo doporučeně poštou nejpozději 20. 6. 2019 nebo osobně nejpozději v den konání řádného termínu přijímací zkoušky. V odůvodněných případech může uchazeč pomocí webové aplikace Přijímací řízení nejpozději 20. 6. 2019 požádat o pozdější termín dodání dokladů.
 6. To se týká např. úředně ověřené kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo rozhodnutí o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace), či úředně ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2 v případě cizinců. Pro účely přijímacího řízení může uchazeč prokázat absolvování bakalářského studia potvrzením studijního oddělení fakulty, kterou absolvoval. Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatek dodá uchazeč na STO neprodleně po jejich obdržení.
 7. Pozdě podaná přihláška nebude přijata.
 8. U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Některé předměty mohou být vyučovány v anglickém jazyce.

4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 1. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 stanovuje Příloha č. 5 Statutu ČVUT na částku 650,- Kč.
 2. Poplatek je třeba poukázat na účet ČVUT FIT vedený u Komerční banky Praha 6:
  • číslo účtu: 43-4999220217/0100
  • specifický symbol: kód přihlášky přidělený v rámci https://prihlaska.cvut.cz
  • variabilní symbol: 77777
  • konstantní symbol: 968
  • IBAN: IBANCZ2301000000434999220217
  • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 3. Uhrazení poplatku preferujeme on-line platbou platební kartou po vyplnění elektronické přihlášky https://prihlaska.cvut.cz. Při této formě úhrady nepožadujeme doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku lze potom doložit následujícími způsoby:
  1. V případě úhrady poplatku převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví je třeba přiložit kopii výpisu z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě (nikoli o zadání příkazu k platbě).
  2. V případě složení požadované hotovosti v bance je třeba přiložit kopii pokladního dokladu.
  3. V případě zaslání požadované hotovosti peněžní poukázkou je třeba přiložit kopii orazítkovaného ústřižku poukázky.
 4. Fakulta peněžní poukázky neposkytuje.
 5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, popř. přeplatek, je nevratný.

5. Aplikace Přijímací řízení

 1. Webová aplikace Přijímací řízení (dále jen „Aplikace PRIRIZ“) slouží pro zobrazení údajů uchazeče včetně evidovaných výsledků, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu a pro podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu.
 2. Aplikace PRIRIZ bude dostupná od 1. 4. 2019 na https://pririz.fit.cvut.cz.
 3. Přihlašovací údaje do Aplikace PRIRIZ budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky přiděleného v rámci https://prihlaska.cvut.cz, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 4. Uchazeč je povinen sledovat sdělení   Aplikaci PRIRIZ a to i v sekci „Dokumenty“
  1. V případě, že mu nebyla prominuta přijímací zkouška, je povinen se k ní v daném termínu v Aplikaci PRIRIZ přihlásit.
  2. V případě, že byl uchazeč přijat ke studiu, je povinen se v daném termínu pomocí Aplikace PRIRIZ k zápisu zaregistrovat.
 5. Podporu při řešení technických problémů s Aplikací PRIRIZ a opravy evidovaných údajů zajišťuje podpora dostupná e-mailem na pririz@fit.cvut.cz.

6. Přijímací zkouška

 1. Uchazeč bude přijat ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2018/2019 úspěšně absolvoval či absolvuje bakalářský studijní program Informatika na FIT ČVUT v Praze.
 2. Termín přijímací zkoušky Fakulty je stanoven na 12. 6. 2019. Uchazeč se na zvolený termín přijímací zkoušky musí zaregistrovat nejpozději 9. 6. 2019Aplikaci PRIRIZ
 3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 17. 6. 2019. Omluva se podává v Aplikaci PRIRIZ.
 4. Náhradní termín přijímací zkoušky je 24. 6. 2019. V případě přijetí omluvy bude uchazeč na tento náhradní termín přijímací zkoušky registrován.
 5. Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Jednotlivé otázky budou bodovány. Maximální dosažitelný počet bodů je 100. Výsledek zkoušky vznikne součtem bodů získaných ze všech otázek.
 6. Otázky testu pokrývají následující tematické okruhy na úrovni bakalářského studia: datové struktury, algoritmizace, výpočetní složitost, matematická logika, lineární algebra, diskrétní matematika, pravděpodobnost a statistika, formální jazyky a automaty, operační systémy, databáze, číslicové obvody a Booleova algebra, architektura procesorů a počítačů, paměťová hierarchie, instrukční soubor a strojový kód, počítačové sítě, počítačová bezpečnost, teorie grafů.

7. Přijetí ke studiu

 1. Uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu bez přijímací zkoušky, (na základě těchto podmínek), budou přijati do naplnění kapacity MSP Informatika na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky organizované Fakultou v příslušném roce.

8. Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení

 1. Uchazeč je povinen sledovat průběh svého přijímacího řízení v Aplikaci PRIRIZ. Informace zobrazené v Aplikaci PRIRIZ mají pouze informativní charakter.
 2. Dne 14. 6. 2019 Fakulta určí bodovou hranici pro doplnění kapacity studijního programu a tuto zveřejní prostřednictvím Aplikace PRIRIZ.
 3. Pokud uchazeč v přihlášce dá souhlas se zasláním rozhodnutí o přijetí pomocí informačního systému ČVUT, bude mu rozhodnutí zasláno neprodleně elektronicky. Ostatním uchazečům bude rozhodnutí zasíláno průběžně, nejpozději 19. 9. 2019, nebo předána osobně při zápisu do studia.
 4. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno uchazečům nejpozději 19. 9. 2019.

9. Zápis do studia

 1. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je stanoven na 27. 6. 2019. Uchazeč se na zápis musí registrovat nejpozději 23. 6. 2019Aplikaci PRIRIZ.
 2. Odůvodněnou omluvu ze zápisu a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 4. 9. 2019. Omluva se podává v Aplikaci PRIRIZ. Náhradní termín zápisu je 12. 9. 2019. Uchazeč se na náhradní termín zápisu musí registrovat nejpozději 6. 9. 2019Aplikaci PRIRIZ.

10. Mimořádný termín přijímacího řízení

 1. Děkan Fakulty může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v MSP Informatika. Vyhlášení mimořádného termínu včetně podmínek bude zveřejněno na Úřední desce Fakulty.

Část třetí

Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří jsou studenty MSP Informatika akreditovaného v roce 2018 (přijetí přestupem)

 1. Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky ke studiu přestupem podané na STO nejpozději 60 dní před začátkem akademického roku, od kterého chce uchazeč nastoupit ke studiu.
 2. Uchazeč musí být v okamžiku podání přihlášky studentem navazujícího magisterského studijního programu Informatika uskutečňovaného na Fakultě, který byl akreditován v roce 2018 a musí splňovat všechny podmínky pro postup do vyššího ročníku.
 3. Děkan fakulty posoudí žádost a vydá rozhodnutí.
 4. Děkan v případě přijetí stanoví v souladu s čl. 15 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT, které úseky studia nebo jednotlivé předměty jsou studentovi uznány.
Praha 12. 11. 2018
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
děkan Fakulty informačních technologií
Schváleno AS FIT 15. 11. 2018
Ing. Magda Friedjungová
předseda AS FIT

Úplné znění dokumentu Podmínky pro příjetí do magisterského studijního programu Informatika ve formátu PDFPoslední změna: 14.2.2019, 14:38