Habilitační a jmenovací řízení

I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Akreditovaný obor habilitačního řízení: Informatika

Údaje o zahájení habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání Vědecké rady

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Odd. pro vědu a výzkum , Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice (3. patro, místnost č. 308). Kontakt:  Mgr. Lenka Fryčová, telefon: 224 359 813.

Jméno, příjmení a tituly Pracoviště - katedra Název habilitační práce Zahájení řízení VR FIT ČVUT Účinnost jmenování
Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan FIT - Katedra číslicového návrhu Foundations of the Automatic Analysis of Cyber-Physical Systems 17.12.2014

25.6.2015 od 10:15 hodin, místnost
TH:A-1435

Pozvánka

1.7.2015
Ing. Jan Schmidt, Ph.D. FIT - Katedra číslicového návrhu Performance Problems in Logic Synthesis 16.6.2015

14.12.2015 od 13:15 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

1.2.2016
Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. FIT - Katedra počítačových systémů New Storage Formats and Algorithms for Sparse Matrices 7.12.2015 20.6.2016 od 14:15 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka
1.8.2016
Ing. Pavel Kordík, Ph.D. FIT - Katedra teoretické informatiky Meta-learning Templates:
Beyond Algorithm Selection in Data Mining
13.6.2016 30.5.2017 od 14:00 hodin, místnost  TH:A-1455
Pozvánka
1.8.2017
Ing. Bohdan Hejna, Ph.D.

FCHI VŠCHT - Ústav matematiky

Chapters on Information Thermodynamics and its Applications 27.4.2018 Řízení zastaveno
25. 3. 2019
 
Ing. Robert Pergl, Ph.D. FIT - Katedra softwarového inženýrství Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering 26.9.2018

7.2.2019 od 13:00 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení

1.4.2019
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. FIT - Katedra teoretické informatiky

Combinatorial Games Complexity and Ramsey Theory

20.12.2018    

Jednání Vědecké rady FIT ČVUT probíhají v zasedací místnosti TH:A-1435 nebo TH:A-1455, Thákurova 7, Praha 6.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

II. ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Akreditovaný obor řízení ke jmenování profesorem: Informatika

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání Vědeckých rad

S předloženými písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Odd. pro vědu a výzkum , Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice (3. patro, místnost č. 308). Kontakt:  Mgr. Lenka Fryčová, telefon: 224 359 813.

Jméno, příjmení a tituly Pracoviště - katedra Zahájení řízení VR FIT ČVUT VR
ČVUT
Účinnost jmenování
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. FIT - Katedra teoretické informatiky
Ústav informatiky AV ČR
20.10.2017

27.4.2018 od 12:00 hodin, místnost TH:A-1435 Pozvánka

Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení

29.5.2018 18.12.2018

Jednání Vědecké rady FIT ČVUT probíhají v zasedací místnosti TH:A-1435 nebo TH:A-1455, Thákurova 7, Praha 6.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Dokumenty a formuláře

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT platný od 1. 9. 2017
Příkaz rektora č. 12/2017 - Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT
Informace k tomuto tématu jsou uvedeny na stránce ČVUT Habilitační a jmenovací řízení

FORMULÁŘE FIT ČVUT
Návrh na zahájení jmenovacího řízení - aktualizace 2018
Návrh na zahájení habilitačního řízení - aktualizace 2018
Přehled absolvovaných stáží uchazeče o habilitačí/jmenovací řízení - aktualizace 2017
Přehled pedagogické praxe uchazeče o habilitační/jmenovací řízení - aktualizace 2017

ARCHIV:
Metodický pokyn č. 2/2015 pro habilitační řízení na FIT ČVUT

Příloha 1: Žádost o zahájení habilitačního řízení pro obor habilitace Informatika
Příloha 2: Přehled absolvovaných stáží uchazeče o habilitaci
Příloha 3: Přehled pedagogické praxe uchazeče o habilitaci

Kontakt na Oddělení pro vědu a výzkum
http://www.fit.cvut.cz/fakulta/veda

 

 

 Poslední změna: 29.4.2019, 12:01