Témata dizertačních prací

Níže naleznete témata DP těchto školitelů: doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D., prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc., prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., doc. Ing. Jan Janeček, CSc., doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc., doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan, doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D., RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D., doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D., doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., Dr. Ing. Sven Ubik, doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

doc. Ing.Petr Fišer, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT, Katedra číslicového návrhu (KČN)
Výzkumná skupina: Digital Design & Dependability Research Group
Osobní stránky: https://users.fit.cvut.cz/~fiserp/
Kontakt: petr.fiser@fit.cvut.cz

 

Randomizované iterativní algoritmy v logické syntéze
Název tématu česky: Randomizované iterativní algoritmy v logické syntéze
Název tématu anglicky: Randomized Iterative Algorithms in Logic Synthesis
Anotace česky:
Současné nástroje pro logickou syntézu a optimalizaci (komerční i akademické) z převážné míry kladou důraz na rychlost, na úkor kvality. Nedávný výzkum ukázal, že tyto nástroje mají tendenci uváznout v hlubokých lokálních minimech a často produkují velice suboptimální výsledky (plocha, zpoždění). Jedním z důvodů je deterministická povaha používaných algoritmů. Randomizované iterativní algoritmy se ukázaly být jedním z řešení tohoto problému [1], [2] – nabízejí možnost zlepšit kvalitu řešení za cenu delšího výpočetního času.
Současné studie navíc ukazují, že většina nástrojů pro logickou syntézu a optimalizaci je velice citlivá na „náhodnost“ vnesenou zvnějšku, samotným návrhářem [3], [4]. Syntéza pak při nepatrné změně zdrojového kódu (při zachování funkční ekvivalence) produkuje kvalitativně značně odlišné výsledky. Toto chování není příliš žádoucí. Je tedy záhodno analyzovat toto chování, identifikovat jeho příčiny a navrhnout efektivnější algoritmy.
Cílem výzkumu bude analýza chování dostupných nástrojů (algoritmů) pro logickou syntézu a optimalizaci [5], identifikace příčin výše zmíněného chování, identifikace bodů algoritmu, kam lze explicitně vložit náhodnost a randomizace těchto algoritmů. Bude analyzován vliv náhodnosti a navrženy algoritmy, které vliv náhodnosti minimalizují, případně ji využijí v pozitivním smyslu [1], [2].
Dále mohou být navrženy nové algoritmy, které budou minimálně citlivé na náhodnost zanešenou zvenku, při zachování akceptovatelné výpočetní složitosti.
Anotace anglicky:
Contemporary logic synthesis and optimization tools (both commercial and academic) mostly emphasize computational speed, at expense of result quality. Our resent research has shown, that these tools tend to get stuck in deep local optima, and therefore they often produce very inferior results (in terms of area and/or delay). Randomized iterative algorithms appear to efficiently solve this problem [1], [2] – they offer a trade-off between the run-time and result quality.
Moreover, present studies have shown that most of logic synthesis and optimization tools are very sensitive to randomness accidently introduced “from outside”, by the designer itself [3], [4]. Synthesis then produces results significantly differing in quality, when only slight changes in the source circuit description are made. Such a behavior is highly unwanted. Thus, it is required to analyze this behavior, determine its reasons, and to suggest more efficient algorithms.
The aim of the research is to analyze selected logic synthesis and optimization algorithms [5], identify the reasons of the above-mentioned behavior, and identify points, where randomness can be introduced. The influence of randomness will be then analyzed and algorithms exploiting the randomness in a positive way will be devised [3], [4]. Next, new algorithms minimizing the sensitivity on the external randomness will be developed.
 
References:
[1] P. Fišer and J. Schmidt, "Improving the Iterative Power of Resynthesis," in Proc. of 15th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems (DDECS), Tallinn (Estonia), April 18-20, 2012, pp. 30-33.
[2] P. Fišer and J. Schmidt, "On Using Permutation of Variables to Improve the Iterative Power of Resynthesis," in Proc. of 10th Int. Workshop on Boolean Problems (IWSBP), Freiberg (Germany), September 19-21, 2012, pp. 107-114.
[3] A. Puggelli, T. Welp, A. Kuehlmann, and A. Sangiovanni-Vincentelli, “Are Logic Synthesis Tools Robust?,” in Proc. of  the 48th ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 5-9 June 2011, pp. 633-638.
[4] P. Fišer, J. Schmidt, and J. Balcárek, "On Robustness of EDA Tools," in Proc. of 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design (DSD), Verona (Italy), August 27-29, 2014, pp. 427-434.
[5] Berkeley Logic Synthesis and Verification Group, “ABC: A System for Sequential Synthesis and Verification” [Online]. Available: http://www.eecs.berkeley.edu/alanmi/abc/.

 

Komprese testu pro ASIC obvody

Název tématu česky: Komprese testu pro ASIC obvody
Název tématu anglicky:
Test Compression for ASIC Circuits
Anotace česky:
Se stále zvyšujícím se počtem tranzistorů na čipu se také zvyšuje počet vektorů potřebných pro testování čipu. Integrované obvody jsou poprvé testovány při výrobě, před zapouzdřením. Zde jsou testovací vektory generovány tzv. ATE (Automated Test Equipment) zařízením a přenášeny do čipu. Množství dat je zde obrovské, paměť v ATE je extrémně drahá, to samé platí o době testu. Je tudíž nutné tato data komprimovat. Dle International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) [1] je požadováno, aby v roce 2020 bylo dosahováno kompresního poměru 20 000. Bohužel, současné kompresní techniky se ani zdaleka neblíží tomuto poměru. Je tedy zapotřebí intenzivního výzkumu v této oblasti a pokoušet se překonat stávající kompresní techniky.
Bylo navrženo mnoho kompresních technik, některé se používají v průmyslové praxi [2]. Většina z nich je založená na kombinaci pseudo-náhodného testu (který může být implementován na čipu) a deterministického testu. Deterministické vektory jsou algoritmicky zkomprimované a uložené v ATE a posléze dekomprimované na čipu.
Cílem doktorského studia bude navrhnout nové metody pro kompresi a dekompresi testu pro pokročilé DFT architektury [3]. To bude zahrnovat návrh nových dekompresních architektur, algoritmů pro kompresi testu a návrh celkové HW architektury.
Tento výzkum bude volně navazovat na právě dokončovanou doktorskou práci [4].
Anotace anglicky:
With the increasing complexity of presently manufactured chips, increasingly more data must be delivered to individual chip cores to test them. Compression of this data becomes now inevitable, because of expensiveness of the ATE memory and test time expenses. According to International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) [1], test data compression ratio of 20,000 is required in the year 2020. Presently, commercial tools do not even approach this compression requirements. Therefore, it is very challenging to contribute to the research in the area of test compression and to try to overcome established industrial tools in performance.
Different test compression mechanisms have been proposed, some of them are used in industry [2]. Most of them rely on a combination of pseudo-random testing (and possibly BIST), which can be implemented on-chip as whole and does not need any data to be transmitted, and deterministic test. The deterministic test is algorithmically compressed, stored in the ATE memory, and decompressed on-chip.
The aim of the research is to design test compression/decompression methods based on advanced design-for-testability (DFT) architectures [3]. This will comprise of a design of possibly novel decompression architectures, algorithms for test compression for these architectures, and design of the overall HW architecture, where test decompression, BIST and various DFT features will be implemented.
This research will be follow up the research conducted until now (finishing Ph.D. student) [4].
 
References:
[1] International Technology Roadmap for Semiconductors, http://public.itrs.net/
[2] J. Rajski et al. "Embedded Deterministic Test", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , vol. 23, no. 5, pp. 776-792, 2004.
[3] R. Dorsch, H. Wunderlich, "Reusing Scan Chains for Test Pattern Decompression", Journal of Electronic Testing: Theory and Applications, vol. 18, no. 2, pp. 231-240, 2002.
[4] J. Balcárek, P. Fišer, and J. Schmidt, "Techniques for SAT-based Constrained Test Pattern Generation," in Microprocessors and Microsystems, Elsevier, Vol. 37, Issue 2, March 2013, pp. 185-195.

 

Zdokonalení řízení procesu logické syntézy a optimalizace

Název tématu česky:
Zdokonalení řízení procesu logické syntézy a optimalizace
Název tématu anglicky:
Improvements in the Logic Synthesis and Optimization Process Control
Anotace česky:
Současné nástroje pro logickou syntézu a optimalizaci (komerční i akademické) z převážné míry kladou důraz na rychlost, na úkor kvality. Nedávný výzkum ukázal, že tyto nástroje mají tendenci uváznout v hlubokých lokálních minimech a často produkují velice suboptimální výsledky (plocha, zpoždění). Jedním z důvodů je deterministická povaha používaných algoritmů. Randomizace algoritmů [1], [2] se ukázala být pouze částečným řešením tohoto problému. Druhým, důležitějším důvodem, je chybějící řízení syntézních algoritmů na nejvyšší úrovni. Současná logická syntéza je většinou iterativní proces, ve kterém se jednotlivé syntézní kroky spouštějí spekulativně. Zavedení pokročilejších technik řízení by mohlo značně vylepšit celý syntézní proces.
Cílem výzkumu je prozkoumat chování jednotlivých kroků logické syntézy (např. v nástroji ABC [3]), zjistit jejich závislost a ortogonalitu a navrhnout algoritmus pro efektivní řízení celého procesu.
Anotace anglicky:
Contemporary logic synthesis and optimization tools (both commercial and academic) mostly emphasize computational speed, at expense of result quality. Our resent research has shown, that these tools tend to get stuck in deep local optima, and therefore they often produce very inferior results (in terms of area and/or delay). One of the reasons for it is a deterministic nature of the algorithms. Randomization of the algorithms has been found to be a viable, but just partial solution to this problem [1], [2]. The second, and more important reason of failure is the lack of global algorithm control. Most of present logic synthesis and optimization algorithms are of an iterative nature, whereas their individual parts (elementary operations) are executed essentially ad-hoc and speculatively. Implementation of efficient top-level algorithm control means should significantly improve performance of logic synthesis and optimization.
The aim of the research is to investigate the behavior of individual elementary synthesis steps (e.g., in the ABC synthesis tool [3]), determine their dependence and orthogonality, and devise an improved overall algorithm control.
 
References:
[1] P. Fišer and J. Schmidt, "Improving the Iterative Power of Resynthesis," in Proc. of 15th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems (DDECS), Tallinn (Estonia), April 18-20, 2012, pp. 30-33.
[2] P. Fišer and J. Schmidt, "On Using Permutation of Variables to Improve the Iterative Power of Resynthesis," in Proc. of 10th Int. Workshop on Boolean Problems (IWSBP), Freiberg (Germany), September 19-21, 2012, pp. 107-114.
[3] Berkeley Logic Synthesis and Verification Group, “ABC: A System for Sequential Synthesis and Verification” [Online]. Available: http://www.eecs.berkeley.edu/alanmi/abc/.

prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.

Školitel: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Osobní stránky: http://staff.utia.cas.cz/haindl/PR/mha.html
Kontakt: haindl@utia.cas.cz, +420 266 052 350

 

Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů
Název tématu česky: Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů
Název tématu anglicky: Modelling of visual surface material properties
Anotace česky: Vzhled reálných materiálů se významně mění se změnou osvětlení a pohledu. Proto současné nejvyspělejší texturní reprezentace vyžadují modelovat odrazivost v širokém rozsahu parametrů osvětlení a umístění kamery pomocí složitých matematických modelů. Cílem práce bude vyvinout a ověřit nový BTF model založený na teorii markovských náhodných polí, který zlepší současný stav fyzikálně správného modelování povrchů materiálů.
Anotace anglicky: The appearance of real materials dramatically changes with illumination and viewing variantions. Thus the recent most advanced texture representation requires to model surface reflectance in a wide range of light and camera positions using non-trivial mathematical models. The theisis objective will be to develop and verify a new markov random field based BTF model which will further advance the BTF modelling accuracy.

 

Analýza vizuálních vlastností materiálů

Název tématu česky: Analýza vizuálních vlastností materiálů
Název tématu anglicky: Analysis of visual materials properties
Anotace česky: Cílem práce je analyzovat vnímání materiálů za proměnných světelných a pozorovacích podmínek. Práce bude mít za úkol nalezení vhodných statických i dynamických vizuálních stimulů a jejich realtivního významu pro lidské vnímání a rozpoznávání odlišných materiálů.
Anotace anglicky: The objective is to analyse human visual sensing of materials in variable illumination and observation conditions. The work will aim at discovery of adequate static and dynamic visual stimuli and their relative weight responsible for human perception and recognition of various surface materials.
Název tématu česky: Neřízená segmentace dynamických obrazů
Název tématu anglicky: Unsupervised dynamic image sgmentation
Anotace česky: Cílem práce je kriticky zhodnotit současný stav neřízené segmentace obrazových dat a vyvinutí algoritmu pro neřízenou segmentaci dynamických barevných / multispektrálních / hloubkových obrazů do jednotlivých homogenních oblastí. Algoritmus bude založen na vícerozměrných markovských modelech a testován na PTSB benchmarku. 
Anotace anglicky: The objective is to survey recent state-of-the-art of unsupervised image segmentation and to develop an unsupervised segmenter for dynamic colour, multispectral, or range data into homogenous regions. The method will be based on the underlying multidimensional Markovian models and verified on the PTSB benchmark. 

 

Automatické odhadování tvaru z videa

Název tématu česky: Automatické odhadování tvaru z videa
Název tématu anglicky: Automatic shape estimation from video
Anotace česky: Práce je zaměřena na studium metod rozpoznávání a modelování tvaru těles z videozáznamu pro aplikace virtuální reality. Navrhněte a implementujte v programovacím jazyce C++ vhodnou metodu automatického odhadování 3D modelu z naměřených dat pomocí videokamery. Ověřte metodu na vybraných modelech budov.
Anotace anglicky: The thesis objedtive is to study shape recognition and modelling methods from hand held video sequences targeted for virtual reality application.s Propose and implement (in C++) and appropriate method for automatic 3D shape inference from hand held video sequences. Verify this method on selected budildings models.

 

Měření vzhledu materiálu na reálných objektech

Název tématu česky: Měření vzhledu materiálu na reálných objektech
Název tématu anglicky: Material appearance measuring on real objects
Anotace česky: Práce je zaměřena na studium metod odhadu pokročilých reprezentací vizuálních vlastností povrchových materiálů (BTF, SVBRDF) přímo měřením 3D objektu v přirozeném osvětlení. Navrhněte a implementujte v programovacím jazyce C++ vhodnou metodu automatického odhadování vizuální reprezentace povrchového materiálu z naměřených dat pomocí videokamery. Ověřte metodu na vybraných povrchových materiálech.
Anotace anglicky: The thesis objective is to propose acquisition methods, capable to estimate advanced visual material representations (BTF, SVBRDF) directly from a real 3D object in natural lighting environment. Propose and implement (in C++) an appropriate method for automatic visual surface material inference from hand held video sequences. Verify this method on the selected surface materials.

 

Modelování osvětlení z naměřené vizuální scény

Název tématu česky: Modelování osvětlení z naměřené vizuální scény
Název tématu anglicky: Light field estimation from visual scene
Anotace česky: Práce je zaměřena na studium metod modelování osvětlení z naměřené obrazové informace pro aplikace modelování BTF textur v modelech virtuální reality. Navrhněte a implementujte v programovacím jazyce C++ vhodnou metodu tvorby osvětlení z naměřených obrazových dat. Ověřte metodu na modelu osvětlení interiéru a exteriéru při proměnném osvětlení
Anotace anglicky: The thesis objective is to study environmental light field modelling methods from measured visual scenes applied to correct BTF illumination in virtual reality application. Propose and implement (in C++) an appropriate method for realistic illumination model estimated from real measured visual scenes. Verify this method on interior and exterior virtual reality models with variable illumination.

 

Rozpoznávání rakoviny kůže a monitorování pokroku léčby

Název tématu česky

Rozpoznávání rakoviny kůže a monitorování pokroku léčby
Název tématu anglicky: Skin Cancer Detection and  Treatment Progress Monitoring 
Anotace česky: Melanom kůže, jako nejnebezpečnější forma rakoviny kůže, je rostoucím nebezpečím v posledních desetiletích díky svému stále zvyšujícímu se výskytu. Jeho efektivní léčba vyžaduje jeho rozpoznání a chirurgické odstranění v co nejranější fázi. Cílem práce je nalezení diskriminativních obrazových příznaků a vhodného klasifikátoru, který umožní rozpoznání rakoviny kůže z barevných obrazů kůže a zároveň umožní monitorování pokroku léčby ze sekvence časově proměnných obrazů nádoru. 
Anotace anglicky: Malignant melanoma, as the most dangerous form of skin cancer, has been a rapidly growing threat over the past decades. The effective treatment requires its early diagnoses and surgical excision.   The thesis objective is to find discriminative image features and a robust classifier which will allow to recognize skin cancer on colour skin images and to evaluate a treatment progress between several mutitemporal skin images. 

 

prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Školitel: prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Pracoviště: AS CR, Institute of Computer Science, Department of Applied Mathematics
Výzkumná skupina: https://fit.cvut.cz/en/research/cig
Osobní stránky: http://www2.cs.cas.cz/~martin/
Kontakt: martin@cs.cas.cz, +420 266 052 921

 

Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci

Název tématu česky:

Online trénování hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci
Název tématu anglicky: Online training of deep neural networks for classification
Anotace česky:

Online trénování označuje trénování modelů strojového učení když jsou jejich trénovací data online aktualizována. V takových situacích pravděpodobnostní rozdělení trénovacích dat typicky bývá nestacionární a vyvíjí se. Online trénování se používá s oběma hlavními typy strojového učení s učitelem – klasifikací a regresí, stejně tak jako v kontextu učení bez učitele. Kvůli online aktualizaci a vývoji trénovacích dat se online učení musí vypořádat s několika specifickými problémy, jako např. s možností posunu pojmů, která v případě nejčastějšího druhu online učení – inkrementálního online učení ­– vede k potřebě ladit správné množství zapomínání, např. výběrem časového horizontu. Dalším žádoucím cílem je redukce výpočetních nároků častých aktualizací modelu bez negativního dopadu na jeho prediktivní přenost. Konečně, neméně důležitý je požadavek, aby schéma opakovaného online trénování umožňovalo průběžně zahrnovat nově se vynořující třídy.

V tomto desetiletí jsou pravděpodobně nejpopulárnějším a nejrychleji se rozvíjejícím druhem modelů strojového učení hluboké neuronové sítě. Pro ně je však výzkum zabývající se online učením, zvláště pak online učením s učitelem, a výše zmíněnými problémy teprve v začátcích. To činí navržené téma velmi aktuálním, zvláště v oblastech, které poskytují vyvíjející se data ve velkých množstvích potřebných pro hluboké učení, jako je analýza obsahu webu, detekce proniknutí do sítě či detekce malware. Poslední zmíněná oblast je zamýšlenou oblastí aplikace navrženého výzkumu. Školitel specialista pracuje jako odborník na hluboké učení v detekci malware pro firmu Avast.

Anotace anglicky:

Online training refers to the training of machine learning models when their training data is online updated. In such situations, the probability distribution of the training data is typically non-stationary and evolving. Online training has been used with both main kinds of supervised machine learning – classification and regression, as well as in the context of unsupervised learning. Due to online updating and evolution of training data, online training has to tackle several specific problems, such as the possibility of concept shift, which in the case of the most frequent kind of online learning – incremental online learning – entails the need for tuning the right amount of forgetting via means like choice of the time horizon, for instance. Another desired goal is reducing the computational demands for the frequent updates of the model while keeping its predictive accuracy uncompromised. Last but not least, we might require the online retraining scheme to embrace newly emerging classes on the fly.

In this decade, deep neural networks are the probably most popular and most quickly developing kind of machine learning models. For them, however, research into online learning, especially supervised online learning, and into dealing with the above mentioned problems, is only starting. This makes the proposed topic very timely, particularly in areas providing evolving data in large amounts needed for deep learning, such as web content analysis, network intrusion detection, or malware detection. The last mentioned area is the intended application domain of the proposed research. The PhD co-advisor works as an expert on deep learning in malware detection for the Avast company.

Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí

Název tématu česky:

Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí
Název tématu anglicky: Semi-supervised learning of deep neural networks
Anotace česky:

Semi-supervizované učení označuje učení klasifikačních a regresních modelů, pro které je k dispozici na jedné straně množina oštítkovaných dat, na druhé straně jiná, typicky mnohem větší množina neoštítkovaných dat. Vždy spočívá ve vytvoření určitého spojení mezi jednotlivými neoštítkovanými daty a jedním nebo více oštítkovanými daty. Toto spojeni může být buď ostré nebo fuzzy a vždy spočívá na nějakém druhu podobnosti mezi jednotlivými spojenými daty. Velké množství měr podobnosti, se kterými se setkáváme v tomto kontextu, sahá od vzdáleností založených na normách v eukleidovském prostoru po sémantické podobnosti reprezentované pomocí grafů. Navíc může semi-supervizované učení buď vyjít z oštítkovanýmch dat, které iniciují shlukování neoštítkovaných dat, nebo začít vytvářením shluků neoštítkovaných dat, které jsou následně přizpůsobeny dostupným oštítkovaným datům. Konečně, výzkum semi-supervizovaného učení se vzájemně ovlivňuje s výzkumem aktivního učení, které spočívá ve výběru těch neoštítkovaných dat, jejichž oštítkování je z nějakého hlediska nejužitečnější.

V tomto desetiletí jsou pravděpodobně nejpopulárnějším a nejrychleji se rozvíjejícím druhem klasifikačních i regresních modelů hluboké neuronové sítě. S nimi semi-supervizované učení dosud používalo pouze nejběžnější varianty jak přístupu vycházejícího z oštítkovaných dat, tak i přístupu vycházejícího ze shlukování neoštítkovaných dat, druhý z nich zejména pokud i shlukování je prováděno pomocí hlubokých sítí, konkrétně autoenkoderů. Výzkum důmyslnějších metod semi-supervizovaného učení je v kontextu hlubokých neuronových sítí úplně na začátku. Zvláště žádoucí by bylo využít schopnost hlubokých sítí extrahovat v průběhu učení nové, relevantnější příznaky. Důležitost výzkumu semi-supervizovaného učení hlubokých neuronových sítí je důsledkem skutečnosti, že hluboké učení potřebuje velké množství dat. Tato důležitost je zvláště vysoká v oblastech, kde je obtížné získat oštítkovaná data, buď proto, že musí být získávána experimentálně, nebo protože vyžaduje časově náročné zapojení člověka – experta, jako např. v oblastech analýza sentimentu, detekce proniknutí do sítě či detekce malware. Poslední zmíněná oblast je zamýšlenou oblastí aplikace navrženého výzkumu. Školitel specialista pracuje jako odborník na hluboké učení v detekci malware pro firmu Avast.

Anotace anglicky:

Semi-supervised learning denotes learning of classification and regression models for which on the one hand a set of labelled data is available, on the other hand another, typically much larger, set of unlabelled data. It always consists in establishing some kind of connection of the items of the unlabelled data to one or more items of the labelled data. That connection can be either crisp or fuzzy and always relies on some kind of similarity between the connected data items. The plethora of similarity measures encountered in this context ranges from norm-based distances in Eucliedean spaces to graph-represented semantic similarities. Moreover, semi-supervised learning can start either from the labelled data, which initiate clustering the unlabelled data, or from forming clusters of the unlabelled data, which are subequently adapted to the available labelled data. Finally, research into semi-supervised learning mutually influences with research into active learning, which consists in choosing among the unlabelled data those that are from some point of view most useful to be labelled.

In this decade, deep neural networks are the probably most popular and most quickly developing kind of both classification and regression models. With them, semi-supervised learning has so far used only the most common variants of both the approach starting from the labelled data and the one starting from clustering the unlabelled data, the latter especially if also the clustering is performed by deep networks, in particular autoencoders. Research into more sophisticated methods of semi-supervised learning is in the context of deep neural networks only at the very beginning. Particularly desirable would be to exploit the ability of deep networks to extract new, more relevant features in the course of learning. The importance of research into semi-supervised learning of deep neural networks is a consequence of the fact that deep learning needs large amounts of data. This importance is especially high in areas where obtaining labelles is difficult, einther because they have to be obtained experimentally, or because it requires a time-consuming involvement of a human expert, such as in the areas of sentiment analysis, network intrusion detection, or malware detection. The last mentioned area is the intended application domain of the proposed research. The PhD co-advisor works as an expert on deep learning in malware detection for the Avast company.

Využití aktivního učení v optimalizaci

Název tématu česky:

Využití aktivního učení v optimalizaci
Název tématu anglicky: Making use of active learning in optimization
Anotace česky:

Evoluční algoritmy jsou v posledních 20 letech jednou z nejúspěšnějších metod pro řešení netradičních optimalizačních problémů, jako např. hledání nejvhodnějších dokumentů obsahujících požadované informace, objevování nejzajímvějších informací v dostupných datech či další typy optimalizačních úloh, při nichž lze hodnoty cílové funkce získat pouze empiricky. Protože evoluční algoritmy pracují pouze s funkčními hodnotami optimalizované funkce, blíží s k jejímu optimu podstatně pomaleji než optimalizační metody pro hladké funkce, které využívají rovněž informace o gradientu optimalizované funkce, případně o jejích druhých derivacích. Tato vlastnost evolučních algoritmů je zvláště nepříjemná ve spojení se skutečností, že empirické získání hodnoty optimalizované funkce bývá obvykle značně nákladné i časově náročné. Evoluční algoritmy však lze podstatně urychlit tím, že při vyhodnocování funkční hodnoty optimalizované funkce používají empirickou optimalizovanou funkci jen občas, zatímco většinou vyhodnocují pouze její dostatečně přesný regresní model. Právě přesnost modelu určuje, jak úspěšnou náhražkou původní empirické funkce bude. Proto se po získání každé nové generace bodů, v nichž byla empirická funkce vyhodnocena, model zpřesňuje opakovaným učením zahrnujícím tyto body. Lze však jít ještě dále a již při volbě bodů pro empirické vyhodnocení brát kromě hodnoty empirické funkce také v úvahu, jak při opakovaném učení modelu přispějí k jeho zpřesnění. Takový přístup se označuje jako aktivní učení. Používání aktivního učení k urychlení evolučních algoritmů je však teprve v úplných začátcích a měla by ho podpořit i navržená práce.

Anotace anglicky:
Evolutionary algorithms are, in the last 20 years, one of the most successful methods for solving non-traditional optimization problems, such as search for the most suitable documents containing required information, discovery of the most interesting knowledge in available data, or other kinds of optimization tasks in which the values of the objective function can be obtained only empirically. Because evolutionary algorithms employ only function values of the objective function, they approach its optimum much more slowly than optimization methods for smooth functions, which make use of information about the objective function gradients as well, possibly also about its second derivatives. This property of evolutionary algorithms is particularly disadvantageous in the context of costly and time-consuming empirical way of obtaining values of the objective function. However, evolutionary algorithms can be substantially speeded up if they employ the empirical objective function only sometimes when evaluating objective function values, whereas they mostly evaluate only a sufficiently accurate regression model of that function. It is the accuracy of the model that determines how successful surrogate of the original empirical function it will be. Therefore, the model is made more accurate after obtaining each new generation of points in which the empirical function has been evaluated, through re-learning including those points. However, it is possible to go even further and to consider, when choosing points for empirical evaluation, besides the value of the empirical function also how they contribute, during model re-learning, to making it more accurate. Such an approach is termed active learning. However, using active learning to accelerate evolutionary algorithms is only at a very beginning, and should be supported also by the proposed thesis.

 

Pokročilé metody evoluční black-box optimalizace

Název tématu česky: Pokročilé metody evoluční black-box optimalizace 
Název tématu anglicky: Advanced methods of evolutionary black-box optimization
Anotace česky:
Optimalizační úlohy, se kterými se setkáváme v reálných aplikacích, stále častěji optimalizují cíle, kterými nejsou matematické funkce, ale výsledky počítačových simulací nebo experimentálních měření. Tento druh optimalizace, označovaný jako black-box optimalizace, představuje dvě velké výzvy: 1. lze získat pouze hodnoty takového black-box cíle, nikoliv jeho gradient nebo vyšší derivace, 2. vyhodnocení cíle je typicky časově náročné a/nebo drahé. Pokud jde o první výzvu, v uplynulých desetiletích se velmi úspěšnými při otimalizaci používající pouze hodnoty cíle ukázaly být evoluční algoritmy. Ty však typicky vyžadují velké množství vyhodnocování, což je  v konfliktu s druhou výzvou. Tento konflikt v uplynulém desetiletí podnítil intenzivní výzkum evoluční black-box optimalizace, který s sebou přináší široké spektrum dizertabilních témat.
Anotace anglicky:
Optimization tasks encountered in real-world applications more and more frequently optimize objectives that are not mathematically calculated functions, but results of computer simulations or experimental measurements. That kind of optimization, called black-box optimization, presents two great challenges: 1. it is possible to get only the values of such a  black-box objective, not its gradient or higher derivatives, 2. the evaluation of the objective typically costs much time and/or money. As far as the first challenge is concerned, evolutionary algorithms have proven very successful for optimization using only the values of the objective during the last decades. However, they typically require a large number of evaluations, which conflicts with the second challenge. That conflict incited an intense reseaech into black-box evolutionary optimization during the last decade, bringing a broad spectrum of topics suitable for PhD theses.
 

 

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Školitel: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: The Prague Stringology Club
Osobní stránky: http://www.stringology.org/~holub/
Kontakt: jan.holub@fit.cvut.cz, +4202 2435 9814

 

Komprese XML dat

Název tématu česky: Komprese XML dat
Název tématu anglicky: XML data compression
Anotace česky: Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro uchovávání dat ve formátu XML.
Tyto metody musí zajistit i snadný a rychlý přístup k uloženým datům.
Anotace anglicky: The goal of the project is to find more efficient methods for storing
data in XML format. Those methods should have to provide easy and fast
access to stored data as well.

 

Indexování dat pro Bioinformatiku

Název tématu česky:

Indexování dat pro Bioinformatiku
Název tématu anglicky: Data Indexing for Bioinformatics
Anotace česky: Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro uchovávání a vyhledávání dat pro různé úlohy v bioinformatice.
Anotace anglicky: The goal of the project is to find more efficient methods for storing and indexing data for various tasks in Bioinformatics.

 

Komprese přirozeného jazyka

Název tématu česky: Komprese přirozeného jazyka
Název tématu anglicky: Natural Language Compression
Anotace česky: Cílem práce je nalézt efektivnější metody pro kompresi přirozeného jazyka na základě částečných znalostí jazyka.
Anotace anglicky: The goal of the project is to find more efficient methods for compression of natural language using a partial knowledge of the language.

 

doc. Ing. Jan Janeček, CSc.

Školitel: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: Distributed Systems
Osobní stránky:

 https://usermap.cvut.cz/profile/faa488cd-86e5-4481-9a18-fb37675aab41

Kontakt: jan.janecek@fit.cvut.cz, +42022435 7267

 

Dynamika v distribuovaných aplikacích

Název tématu česky: Dynamika v distribuovaných aplikacích
Název tématu anglicky: Dynamism in distributed applications
Anotace česky: Cílem projektu je vyrovnat se jednak s poziční mobilitou a jednak s výraznější proměnnou vazbou v systémech se sensory, prostřednictvím distribuované aplikace řízenými prvky a přístupovými zařízeními uživatelů.
 
Anotace anglicky: The main goal of the project is to solve the problem of increasing changes of the elements´ position localities in distributed applications that are including sensors, remotely controled elements and clients´ devices of the users.

 

NNA sítě

Název tématu česky: NNA sítě
Název tématu anglicky: Networking Named Areas
Anotace česky: CCA sítě vytvářejí architekturu Internetu budoucnosti podporující násobné a mobilní pozice pro servery, nebo obecně procesy distribuovaných aplikací. Cílem projektu je návrh a ověření efektivity funkčně limitovaných sítí založených na modelech CCN (Content-Centric networking).
 
Anotace anglicky: The CCA networks create an Internet technology of the future, which is supporting multiple and mobile servers, or generally distributed application processes. The goal of the project is a design and efficiency evaluation of application limited networks based on CCN (Content-Centric Networking) models.

 

Efektivní podpora distribuovaných aplikací s mikropočítači

Název tématu česky: Efektivní podpora distribuovaných aplikací s mikropočítači
Název tématu anglicky: Effective support for distributed applications with microcontrollers
Anotace česky: Cílem projektu je zefektivnit přístup k datům získaným senzory a k distribuci dat výkonovým prvkům v distribuovaných aplikacích. Projekt může vyjít z našeho vývoje založeného na technologii SOAP s poměrně vysokými nároky na stranu serverů, kde byl výsledkem nástroj opřený o popis rozhraní ve WSDL vytvořený z rozhraní aplikace, a o jeho převod do formy opírající se o skupinu konečných automatů realizovatelných i na relativně malém mikropočítači. Výsledky SOAP cesty byly námi sice již publikovány na konferencích IEEE a IASTEID, současné technologie se však opírají o nové popisy, jako WALD, jejichž začlenění do obdobných řešení může být přínosné.
 
Anotace anglicky: The goal of the project is to increase effectiveness of the access to servers´ data and of the distribution of commands to controlled elements. The solution of the project may start with the WSDL file we obtain for SOAP applications with WSDL servers, which generally require high power of computation. We developed and published (IEEE and IASTED conferences) based in the group of finite state automata able to work at small microcontrollers. The goal of the current project could be started with development of the solution able to reduce computation power of sensors and controlled elements, and the required communication capacity as well

 

Applications' development for IoT systems 

Název tématu česky: Applications' development for IoT systems 
Název tématu anglicky: Metody vývoje aplikací pro IoT systémy 
Anotace česky:
Výrazně se rozvíjejíci oblast IoT (Internet of Things) klade odlišné požadavky na vývoj a modifikace programů jejích mobilních a ne vždy přímo dostupných prvků. Technologie přípravy a distribuce programů, vyhovující ve statických distribuovaných systémech, jednoduchých aplikací kategorie klient/server a v clouds systémech přestávají dostačovat.  Cílem výzkumné oblasti je návrh, vzorová implementace a ověření metod, které potřebné požadavky podpoří. 
Anotace anglicky:
Significantly increasing area of IoT (Internet of Things) places different requirements on programs' development and modification of their mobile and not always directly accessible elements. Technologies satisfactory in static distributed systems, in simple applications of the client/server category, and in the clouds computing, cease to be sufficient. The aim of the research area is the design and verification of implementation tools needed to support IoT applications. 

 

Adresační algoritmy pro IoT systémy 

Název tématu česky: Adresační algoritmy pro IoT systémy  
Název tématu anglicky: Addressing algorithms in IoT systems  
Anotace česky:
Výrazně se rozvíjejíci oblast IoT (Internet of Things) musí respektovat standardy adresace v Internetu, bezdrátových přístupových kanálech a standardy jednoznačné identifikace prvků v technologiích řízení a v IoT technologiích. Návrh výzkumného řešení se může principiálně opřít o P2P adresní databázi opírající se o dřívější řešení založené na Chord DHT technologii. Cílem výzkumné oblasti je návrh, vzorová iplementace a ověření metody pro zajištění komunikace v IoT systémech s mobilními prvky.
Anotace anglicky:
Significantly developing area of IoT (Internet of Things) has to respect standards of addressing in Internet, wireless access channels and unambiguous standard identifications of elements in  control and IoT technologies. The research solutions can rely on the P2P-based address database the former solution based on the Chord DHT technology. The aim of the research area is the design and verification of method that ensure communication in IoT systems with mobile elements. 

 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: The Prague Stringology Club
Osobní stránky: https://users.fit.cvut.cz/~janousej/
Kontakt: janousej@fit.cvut.cz

 

Zpracování stromových struktur

Název tématu česky: Zpracování stromových struktur
Název tématu anglicky: Processing Tree Data Structures
Anotace česky:

Seřazené a neseřazené stromy. Vyhledávání, indexování, další typy zpracování. Přesné a přibližné.

Anotace anglicky:

Ordered and unordered trees. Pattern matching, indexing and other types of processing.

Processing exactly and approximately

 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Školitel: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Pracoviště: Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT, Děkan
Osobní stránky: https://usermap.cvut.cz/profile/jirinmar/
Kontakt: marcel.jirina@fit.cvut.cz

 

Analýza přesnosti snímání hloubkových map z více čidel
Název tématu česky: Analýza přesnosti snímání hloubkových map z více čidel
Název tématu anglicky: Analysis of Accuracy of Depth Maps from Multiple Sensors
Anotace česky:

Hloubkové mapy jsou snímky, kde intenzita jasu odpovídá vzdálenosti. Přesnost určení vzdálenosti čidlem je závislá na vzdálenosti snímaného objektu. Obecně platí, že čím je objekt blíž, tím je přesnost vyšší a naopak. Současně vzdálenější objekty jsou reprezentovány menším počtem pixelů a tedy i přesnost rozlišení je menší.

Cílem práce je prozkoumat možnosti zvyšování přesnosti hloubkových map použitím dvou a více senzorů. Výzkum by se měl zaměřit na analýzu různých vzájemných uspořádání čidel vůči sobě. Výsledkem by měla být exaktně podložená analýza a návrh algoritmů, které budou zohledňovat získané poznatky a na jejich základě budou zpřesňovat požadované hloubkové mapy.

Anotace anglicky:

Depth maps are images where the intensity of the brightness corresponds to the distance. The accuracy of determining the distance is depends on the target distance. Generally speaking, the closer an object, the higher is the accuracy and vice versa. Simultaneously, distant objects are represented by a smaller number of pixels and thus the accuracy of the resolution is lower.

The aim is to explore the possibility of increasing the accuracy of the depth maps using two or more sensors. The research should focus on the analysis of different mutual arrangement of sensors to one another. The results should be well-founded on the scientific analysis and new algorithms that will refine the desired depth maps based on the gained knowledge should be designed.

 

prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.

Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: Softwarové inženýrství
Kontakt: petr.kroha@fit.cvut.cz
Název tématu česky: Analýza a modelování v technologických systémech se zřetelem na další vývoj softwaru
Název tématu anglicky: Analysis and modelling of technological systems with a consideration of further software development
Anotace česky:

V oblastech, kde je software pouze částí vypracovávaného projektu, je prototyp, případně první verze daného softwarového celku zpravidla diametrálně odlišná od jeho ideální výsledné podoby a na refactoring do tohoto stavu již často nezbývá prostředků jak materiálních, tak časových. Tato skutečnost se negativně podepíše např. na testovatelnosti systému, jeho udržitelnosti, rozšiřitelnosti a dokonce uživatelské přívětivosti, použitelnosti a funkčnosti a ve výsledném úhrnu činí systém, potažmo celý projekt nákladnějším nebo dokonce předznamenává jeho neúspěšnost. Jedním z důvodů tohoto stavu je chronický nedostatek vhledu do struktury softwarového řešení, neexistence dostatečných výrazových prostředků k zachycení myšlenky a nedostatečné soustředění pozornosti na softwarovou část v celé její šíři. Je tomu tak i v technologických oblastech, kde je kladen velký důraz na vývoj, testování a certifikaci hardwarové části produktu, avšak softwarová část bývá kamenem úrazu tohoto jinak zavedeného procesu.

Dizertační práce si klade za cíl analyzovat a modelovat potřeby a nároky na software v technologických a přírodovědných oborech, zhodnotit jeho různorodost a komplexnost a pokusí se navrhnout postupy, výrazové a programové prostředky, které mohou přispět ke zmenšení výskytu výše zmíněných negativních jevů.

Anotace anglicky:

In the areas where software is only a part of a project being worked out, the prototype or the first version of given software product is usually diametrically different from its ideal final form and there are often neither financial nor time resources to refactor the product into that form. This fact has negative consequences in the system testability, its sustainability, extendibility and even in end-user experience, usability and functionality and as a result it makes the system or the whole project more costly or prefigures its failure. One of the reasons of the situation is a chronic lack of the insight to the structure of the software solution, nonexistence of sufficient expressional tools to catch the idea behind and inadequate concentration to the software part of the project in its complexity. The situation is not different in the technological sector where there is almost always a great deal with development, testing and certification of a hardware part but the software one frequently is a stumbling block of the whole development process.

This dissertation thesis goal is an analysis and modeling of needs and requirements for software in technological and scientific areas, evaluation of its heterogeneity and complexity and it will make an effort to develop procedures, expressional and programming tools which can contribute to reduce the negative phenomena mentioned above.

 

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Školitel: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: http://ddd.fit.cvut.cz/
Osobní stránky: https://users.fit.cvut.cz/~kubatova/
Kontakt: hana.kubatova@fit.cvut.cz, +42022435 9840

 

Formalizace a automatizace metod návrhu číslicových systémů

Název tématu česky:

Formalizace a automatizace metod návrhu číslicových systémů

Název tématu anglicky:

Formalization and automatization of digital system design methods

Anotace česky:

Výzkum možností využití formálních metod (Petriho sítě, Markovské řetězce, UML diagramy) pro zjednodušení návrhu číslicového systému a jeho automatizaci. Předpokládejme spojení s verifikací a výpočty spolehlivostních ukazatelů ve všech návrhových fázích a úpravu a optimalizaci řešení podle různých parametrů. Cílem by měla být i vzájemná kombinace různých typů modelů a podrobný výzkum vztahů a automatizovaného přechodu mezi nimi. Dílčí výsledky a navržené metody budou průběžně ověřovány na reálných aplikacích a benchmarcích.

Anotace anglicky:

The research area will be based on formal methods and models (Petri Nets, Markov chains, UML diagrams) to use them for simplificationa and automatization of digital design process. The connection of verification methods and dependability modeling at all design periods to obtain an optimized structure according different parameters is assumed. The aim should be the  combination of different models and detailed study of their relations and possible automatic conversions . Partial results and proposed methods will be evaluated by real-life applications and benchmarks.

 

Metodologie návrhu spolehlivých, útokům a poruchám odolných systémů

Název tématu česky:

Metodologie návrhu spolehlivých, útokům a poruchám odolných systémů

Název tématu anglicky:

Design methodology of dependable fault-tolerant and attack resistant systems

Anotace česky:

Výzkum způsobů a postupů v návrhu systému s předem danými spolehlivostními parametry na bázi programovatelného hardwaru (FPGA i procesorů). Výzkum vlivu redundance na různých úrovních (v prostoru, čase, SW, HW) na odolnost proti útokům. Zahrnutí možné automatizace postupů včetně vytvoření spolehlivostních modelů a výpočtů spolehlivostních parametrů. Předpokládá se průběžné ověřování výsledků na reálných aplikacích a benchmarcích.

Anotace anglicky:

The research of methods and processes in the design of systems with pre-defined reliability parameters using programmable hardware sources (FPGA, processors). The reaserch of the impact of a redundancy at different levels (space, time, software, hardware) to the attack resistance of the whole system. The research of automatization methods of the design processes including the dependability models construction and dependability parameters computations. Partial results and proposed methods will be evaluated by real-life application and benchmarks.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Školitel: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: The Applied Numerics & Cryptography Group (ANC)
Osobní stránky: https://usermap.cvut.cz/profile/lorencz/
Kontakt: robert.lorencz@fit.cvut.cz, +42022435 9812

 

Specializovaný hardware pro modulární aritmetiku

Název tématu česky: Specializovaný hardware pro modulární aritmetiku
Název tématu anglicky: Dedicated Hardware for Modular Arithmetic
Anotace česky: Cílem je návrh a implementace specializovaných hardwarových architektur pro výpočet modulárních aritmetických operací. Výsledky jsou použitelné v kryptografii eliptických křivek, stejně jako i v jiných systémech, které využívají modulární aritmetiku.
Anotace anglicky: The aim is the design and implementation of dedicated hardware architectures for computing modular arithmetic operations. The results are applicable in elliptic curve cryptography, as well as in other systems that utilize modular arithmetic.

 

 

prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.

Školitel: prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
Pracoviště: FM TUL
Výzkumná skupina:  
Osobní stránky:  
Kontakt: ondrej.novak@tul.cz

 

Efektivní metody komprese testovacích vzorků

Název tématu česky: Efektivní metody komprese testovacích vzorků
Název tématu anglicky: Effective test pattern compression methods
Anotace česky: Testovací vzorky jsou generovány v systému ATPG. Kromě logických hodnot 0 a 1 vzniká při generování velké množství nedefinovaných bitů. Při kompresi vzorků, které jsou přiváděny na vstupy číslicových obvodů, je výhodné využít exstenci neurčených bitů a podobnosti za sebou jdoucích vzorků. Kritériem optimality je míra redukce vzorků, složistost hardwaru nutného pro dekompresi testovací sekvence a počet hodinových cyklů nutných pro vlastní dekompresi. Optimalizace je možné provádět v prostředí MATLAB a C.
Anotace anglicky: Test pattern are generated in ATPG systems. The patterns contain don´t care values. The existence of don´t cares together with similarity of the conseqent patterns could be used in test pattern compression algorithms. The work is aimed to use previously introduced compression algorithm COMPAS created in ITE department of the TU in Liberec. The optimalization could be done in MATLAB and C environment.

 

Lineární konečné automaty optimalizované pro kompresi částečně definovaných binárních vzorků

Název tématu česky: Lineární konečné automaty optimalizované pro kompresi částečně definovaných binárních vzorků
Název tématu anglicky: Linear finite automata for compression of partially defined patterns
Anotace česky: Rozvoj výpočetních prostředků a algoritmů umožňuje experimentálně ověřovat kvalitu automatů podle specifických požadavků na komplexnější úrovni než v minulosti. Pro kompresi a dekompresi testovacích vzorků se používají takové automaty, které umožňují během daného počtu hodinových taktů přejít mezi stavy, které representují jednotlivé vzorky. Vzhledem k charakteru vzorků se jako automaů používá obvodů LFSR, které mají vhodně zvolené charakteristické polynomy. Ukazuje se však, že je možné hledat jiné typy automatů, které mají lepší řiditelnost při přechodu mezi stavy reprezentujícími nejčastěji vyskytující se vzorky. Na základě experimentů pomocí řešičů soustav lineárních rovnic a vhodného algoritmu prohledávajícího prostor možných automatů předpokládáme vylepšení sledovaných kompresních vlastností tím, že vybereme obecně nejvhodnější strukturu dekompresního automatu podle zadaných charakteristik vzorků.
Anotace anglicky: The solvers of linear equations systems can be used for further improvement of the designed linear finite automata quality according to specific requirements. This type of automaton is used for test pattern compression and decompression. The important feature of it is that it can change two states that represent partially defined patterns within a given number of clock cycles. LFSRs with appropriate characteristic polynomials are usually used for the decompression of patterns mentioned above. We suppose that new stuctures of finite automata can be found with the help of the solvers. The properties of the automata could be tailored to the given pattern characteristics.

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

Školitel:

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina:

http://ddd.fit.cvut.cz/

Osobní stránky:

http://www.cs.cas.cz/~ratschan

Kontakt:

stefan.ratschan@cs.cas.cz

 

 
Verifikace složitých systémů
Název tématu česky:

Verifikace složitých systémů

Název tématu anglicky:

Verification of Complex Systems  

Anotace česky:

Vlak Pendolino z Prahy do Ostravy měl na začátku vážné problémy: občas
zastavoval během jízdy kvůli chybě v softwaru. Podobné chyby způsobovaly vážná neštěstí, například havárii raketoplánu Ariane 5 v roku 1996. Náš výzkum je zaměřen na pomoc se v budoucnosti takovým problémům vyhýbat. Nabízíme velké množství témat v této oblasti. Prodrobnosti jsou k nalezení zde: http://www.cs.cas.cz/~ratschan/theses/cz/verification.html

Anotace anglicky:

The Pendolino train from Prague to Ostrava had severe problems in its initial phase: from time to time it stopped in the middle of nowhere due to a software bug. Similar bugs have been the cause of more severe incidents, for example the crash of the Ariane 5 rocket in 1996. We are doing research that will help to avoid such problems in the future, and offer a large range of thesis topics in the area. Details can be found here: http://www.cs.cas.cz/~ratschan/theses/en/verification.html

 
Řešení omezujících podmínek
Název tématu česky:

Řešení omezujících podmínek

Název tématu anglicky:

Constraint Solving

Anotace česky:

Vyvíjíme software, teorii a algoritmy které umí řešit matematické formule obsahující nelineární rovnice a nerovnice, konjunkce, disjunkce, a logické kvantifikátory. Aplikujeme výslednou technologii v několika oblastech (např. verifikace složitých systémů, výpočet Lyapunových funkcí). Nabízíme velké množství témat v této oblasti. Prodrobnosti jsou k nalezení zde: http://www.cs.cas.cz/~ratschan/theses/cz/constraint_solving.html

Anotace anglicky:

We are developing software, theory, and algorithms that can solve mathematical constraints consisting of non-linear equalities and inequalities, conjunctions, disjunctions, and logical quantifiers. We apply the constraint solving technology in several areas (e.g., verification of complex systems, computation of Lyapunov functions), and offer a large range of thesis topics in the area. Details can be found here: http://www.cs.cas.cz/~ratschan/theses/en/constraint_solving.html

 

Proveditelné specifikace
Název tématu česky:

Proveditelné specifikace

Název tématu anglicky:

Executable Specification

Anotace česky:

Jedna z nedostatků klasických metod pro specifikaci softwarových požadavků je obtížnost ověření konzistence a adekvátnosti specifikací. Softwarové inženýrství reagovalo na tuto skutečnost různými metodami (např. model based software engineering, agile software development, executable algebraic specification), které dovolují vidět praktické chování specifikací co nejdřív ve vývojovém procesu. Tyto metody ale dělají kompromisy ohledně jiných aspektů např. týkající se expresivity anebo preciznosti. V rámci tohoto tématu student navrhne formální jazyk, který splní dva na první pohled protichůdné cíle:

  • Jazyk má expresivitu tak vysokou aby mohl sloužit k pohodlnému psaní specifikací
  • Specifikace v tomto jazyku se dají provést podobně jako programy v obvyklém programovacím jazyku

Klíč pro současné splnění obou cílí budou anotace, kterými uživatel jazyku poskytuje informaci o exekuci specifikace tak, aby zvýšená snaha o psaní anotací měla za důsledek zvýšenou účinnost exekuce. První krok bude vývoj nástroje pro výuku, který dovoluje studentům, kteří píšou specifikace jako úkol ve cvičeni, jejich řešení hned i spustit i otestovat.

Anotace anglicky:

One of the big drawbacks of classical methods for specifying software requirements is that it is difficult to check the consistency and adequacy of a given specification. The software engineering community has come up with many remedies to this situation (e.g., model based software engineering, agile software development, executable algebraic specification) that usually aim at allowing the user to see the actual behavior of a given specification as early as possible in the development process, but that make compromises in terms of modeling power or precision. In the thesis, the student will design an executable formal specification language that fulfills two seemingly contradicting objectives:

  • high modeling capabilities
  • efficient execution

The key to achieving both objectives at the same time will be the design of annotations for the specification language that provide information necessary of efficient execution. Increasing user efforts in writing annotations will result in increasing efficiency of execution of the given specification. In a first step, we will develop a tool that will serve for educational purposes, allowing students to execute specifications they write as assignments.

 

 

 

doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: http://ddd.fit.cvut.cz/
Osobní stránky: https://usermap.cvut.cz/profile/schmidt/
Kontakt: jan.schmidt@fit.cvut.cz

 

Implicitní metody v generování komprimovaného testu

Název tématu česky: Implicitní metody v generování komprimovaného testu
Název tématu anglicky: Implicit methods in compressed test generation
Anotace česky:
Dosavadní metody komprese testu vycházejí z předem vygenerovaného testu. Je-li generátor testu schopen akceptovat omezení na hodnoty
některých vstupních proměnných, dá se pracovat s celou množinou vektorů, pokrývajících danou poruchu najednou a vybrat podmnožinu, která vyhovuje daným omezením. Metodou překrývání vektorů dostaneme komprimovaný test. 
 
Explicitní reprezentace množiny vektorů výčtem vede na značné výpočetní složitosti algoritmu. Množinu vektorů lze určit jako všechny vektory, které splňují jistý Booleovský výraz. K práci s takto implicitně zobrazenými množinami lze použit operace Booleovy algebry a k převodu do explicitního zobrazení řešič problému splnitelnosti Booleovy formule.
 
Příbuzných aplikací je více a vzniká obecná otázka, kdy a jak implicitní reprezentace a methody nasadit, jaké jsou jejich meze a jaké typy algoritmů je využijí nejlépe. Odpověď je cílem práce.
Anotace anglicky:
Existing test compression methods require precomputed tests as their inputs. If the test generator accepts constraints on input signal values, the entire set of vectors detecting a given fault can be processed at once and the subset conforming the constraints can be selected.
Using the overlapping vector methods, we obtain a compressed test.
 
The explicit representation of a vector set by enumeration leads to a high computational complexity. We can specify the set as all vectors satisfying a Boolean formula. To manipulate such sets, Boolean algebra can be used, and a SAT solver would convert the formula to an explicit representation.
 
There is more similar applications in the general testing area. It is a question where implicit representation are useful, in what manner they shall be employed and what sort of algorithms utilizes them best. The answer is the topic of the work.

 

Systémy odolné proti poruchám založené na rekonfiguraci

Název tématu česky: Systémy odolné proti poruchám založené na rekonfiguraci
Název tématu anglicky: Reconfiguration-Based Fault Tolerant Systems
Anotace česky:
Zákaznicky programovatelná hradlová pole (FPGA) nabízejí podstatné logistické výhody proti klasickým zákaznickým obvodům. Mohly by se stát prostředkem pro snížení ceny a času vývoje vestavných systémů. Chybí však metody návrhu pro bezpečnostně kritické obvody.
 
Těžiště práce je v návrhu architektury nebo architektur pro konstrukci spolehlivých systémů na FPGA. Je zapotřebí pokrýt více oblastí: algoritmy rekonfigurace, výpočet spolehlivostních modelů a synchronizace stavu po rekonfiguraci.
Anotace anglicky:
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) offer substantial logistic advantages over traditional application-specific circuits, especially in small production numbers. Thus, they are an attractive way to diminish the cost and design time of embedded systems. For safety-critical applications, however, design methods are lacking.
 
The gist of this work is to design a (set of) architecture(s) and associated methods for the construction of dependable FPGA-based systems. 
Several areas have to be covered: reconfiguration algorithms, reliability modeling, state synchronization.

 

Spolehlivé architektury FPGA

Název tématu česky: Spolehlivé architektury FPGA
Název tématu anglicky: Reliable FPGA architectures
Anotace česky:
Zákaznicky programovatelná hradlová pole (FPGA) nabízejí podstatné logistické výhody proti klasickým zákaznickým obvodům. Mohly by se stát
prostředkem pro snížení ceny a času vývoje vestavných systémů. Zkonstruovat vysoce spolehlivý systém, který vyhoví pro bezpečnostně kritické aplikace je však obtížné, protože navrhujeme v prostředí které bylo zkonstruováno pro běžnou spolehlivost.
 
"Správná" metoda, jak situaci vyřešit, ja navrhnout obvod FPGA přímo určený pro spolehlivé aplikace. V rámci akademického výzkumu pochopitelně nenajdeme stovky člověkoroků potřebných pro finální návrh vyrobitelného FPGA čipu. Nicméně existuje cesta, jak je možno podstatně přispět k vývoji v tomto směru.
 
Systém VPR [1][2][3] byl navržen pro experimentální vyhodnocení FPGA architektur s ohledem na využití zdrojů, dosažitelnou hustotu funkce
apod. Existují "virtuální" modely FPGA, na kterých tento systém umí rozmístit a propojit libovolný návrh. Tyto modely jsou dosti podrobné, aby
bylo možno pracovat s poruchami na úrovni tranzistorů, a tedy vyhodnotit odolnost navržené architektury proti degradujícím vlivům. 
 
Na rozdíl od produkčního čipu, konstrukce demonstračního a ověřovacího čipu je dosti dobře možná v laboratoři IMEC (program Eurochip) nebo
i jinde.
 
[1] Vaughn Betz, Jonathan Rose and Alexander (Sandy) Marquardt:
Architecture and CAD for Deep-Submicron FPGAs. ISBN 0-7923-8460-1.
Kluwer, 2000
[2] Vaughn Betz and Jonathan Rose: VPR: A New Packing, Placement and 
Routing Tool for FPGA Research. 1997 International Workshop on Field
Programmable Logic and Applications, Springer, 1997
[3] University of Toronto: VPR and T-VPack 5.0.2: Full CAD Flow for
Heterogeneous FPGAs. http://www.eecg.utoronto.ca/vpr/
Anotace anglicky:
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) offer substantial logistic advantages over traditional application-specific circuits, expecially in small production numbers. Thus, they are an attractive way to diminish the cost and design time of embedded systems. To construct a highly reliable
circuit for safety-critical applications using an FPGA, however, is quite difficult, as the design environment (the FPGA itself) has been designed for an ordinary/grade dependability (consumer or industrial).
 
The "right" way to correct this is of course to design an intrinsically reliable FPGA with features targeted for such an application. In academic
research, we cannot hope to find somewhere the hundreds of person-years necessary to design a production-grade competitive FPGA chip. There is, however, a way to contribute much in this direction.
 
The VPR system [1][2][3] has been designed for experiments with FPGA architecture, targeting resource utilization, function density etc. There are "virtual FPGA chips" available, i.e. FPGA models where VPR is able to place and route any design. These models are detailed enough even for the transistor-level fault models to be utilized. This way, any devised reliable FPGA architecture can be evaluated with respect to environmental factors.
 
In contrast to a full-fledged industrial chip, manufacuting of a proof-of-concept chip or demonstrator is well possible in the framework of the IMEC Eurochip programme or elsewhere.
 
[1] Vaughn Betz, Jonathan Rose and Alexander (Sandy) Marquardt:
Architecture and CAD for Deep-Submicron FPGAs. ISBN 0-7923-8460-1.
Kluwer, 2000
[2] Vaughn Betz and Jonathan Rose: VPR: A New Packing, Placement and 
Routing Tool for FPGA Research. 1997 International Workshop on Field
Programmable Logic and Applications, Springer, 1997
[3] University of Toronto: VPR and T-VPack 5.0.2: Full CAD Flow for
Heterogeneous FPGAs. http://www.eecg.utoronto.ca/vpr/

 

Pokročilé algoritmy logické syntézy
Název tématu česky: Pokročilé algoritmy logické syntézy
Název tématu anglicky: Advanced logic synthesis
Anotace česky:
Studie naší výzkumné skupiny v posledních letech ukázaly, že existující postupy návrhu kombinačních logických obvodů se zhruba dají rozdělit do následujících dvou skupin:
 
1. Klasické, "učebnicové" postupy, založené na minimalizaci a dekompozici. Vlivem uniformní reprezentace Booleovy funkce (normální forma, rozhodovací diagramy) kvalita jejich výsledku nezávisí na velikosti nebo způsobu popisu zadání. Tyto postupy však nejsou škálovatelné - selhávají pro velké obvody, i když jim poskytneme úměrně mohutnější výpočetní prostředky.
 
2. Škálovatelné metody, založené na postupné transformaci zadání do výsledku. Pracují i na velkých obvodech. Jestliže však je popis zadání příliš rozdílný od výstupního, optimálního popisu, algoritmus postupných transformací nedokáže tuto vzdálenost přetraverzovat. V obecném případě, velikost vstupního popisu (měřená třeba v literálech) významně koreluje s velikostí výstupu (měřenou například v hradlech).
Tuto nežádoucí vlastnost mají i profesionálně používané programy.
 
Zkoumáme cesty, jak dosáhnout obojích předností najednou. Možností je více: randomizace algoritmů, hledání výhodnějších transformací obvodu ("chytřejších", s "delším dosahem"), hledání alternativních cest ke konstrukci škálovatelných algoritmů, atd.
 
Toto je široké téma, které může být pokryto několika disertačními pracemi. Téma Petra Fišera "Rozšíření AIG (And-Inverter Graph) popisu logického obvodu o XOR prvky" je úžeji zaměřeným úsilím v témž směru.
Anotace anglicky:
Several studies conducted by our group show that recent combinational logic synthesis algorithms can be divided into the following groups:
 
1. Classic, "textbook" methods based on minimization and decomposition. Thanks to uniform Boolean function representation (by normal forms or decision diagrams), the quality of the result does not depend on the size or style of input representation. These methods, however, are not scalable; they fail on large circuits even if proportionally more computation power is provided.
 
2. Scalable methods, based of successive transformation of input circuit description into resulting circuit description. These methods work even on large circuits. If the input description is very different from optimum, the algorithm is unable to span that distance with successive transformations and produces poor results. The size of the input description (measured in, say, literals) strongly correlates with the size of the output circuit (measured e.g. in gates). Even industrial systems exhibit this undesirable property.
 
We study ways to have the best of both: scalability and independent performance. There are multiple directions to explore: randomized algorithms, alternative ways to construct scalable algorithms, more "clever" or "long-distance" transformations, etc.
 
This is a broad topic, which may be covered by several works. The topic "Extension of AIG Circuit Description to XOR Gate Support",announced by Petr Fišer, is a more focused effort in the same direction.

 

 
HCI a vizualizace velkých dat v prostředí počítačové sítě
Název tématu česky:

HCI a vizualizace velkých dat v prostředí počítačové sítě

Název tématu anglicky:  
Anotace česky:

Dizertační práce se bude zabývat vizualizací a grafickou reprezentací dat o provozu v počítačových sítích za účelem bezpečnostní analýzy a prezentace výsledků nahlášených detekcí včetně důkazního materiálu. Vzhledem ke zvyšujícím se objemům dat přenášeným po stále rychlejších síťových infrastrukturách narůstá obtížnost prezentovat informace o provozu uživateli. Na uživatelská rozhraní jsou v této oblasti kladeny nároky na automatické nebo aspoň poloautomatické „předfiltrování“ relevantních dat. Cílem je prezentovat uživateli jen dostatečné minimální množství dat tak, aby se uživateli práce zjednodušila či v některých případech dokonce umožnila. Jedná se o velké objemy dat se spoustou sémantických vazeb, jež se velice obtížně převádějí do grafické (2D) reprezentace (jde o

víceúrovňovou abstrakci).

 

Doktorand bude volně navazovat na svou dosavadní práci v oblasti vývoje uživatelských rozhraní určených pro správu a konfiguraci síťových zařízení. Práce navazuje na dlouhodobou spolupráci s výzkumníky v oblasti monitorování sítí a síťové bezpečnosti působící na FIT ČVUT v Praze a v organizaci CESNET, z.s.p.o. Navrhovaný školitel má bohaté zkušenosti s problematikou tvorby a testování uživatelského rozhraní. Zároveň je odborníkem na oblast interakce člověk – počítač.

Navrhovaný školitel specialista se dlouhodobě věnuje síťové bezpečnosti a monitorování vysokorychlostních počítačových sítí, což dokazuje i svou intenzivní publikační činností. Školitel specialista bude cenným přínosem pro doktorandův výzkum a poskytne potřebnou zpětnou vazbu z pohledu praktické využitelnosti vyvinuté metody reprezentace dat.

 

Dizertabilita plánovaných výsledků je založena na faktech, že práce se bude zabývat velmi netriviálními problémy, kterými jsou jak zpracování a filtrace velkých objemů dat, tak i jejich následná prezentace uživateli.

 

Předpokládaným výsledkem práce budou články a studie metodologie, která umožní a zpřehlední uživatelům práci s daty. Očekávaný společenský a akademický přínos plánovaných výsledků je založen na faktu, že monitorování a následná vizualizace dat je kriticky důležitá pro provoz moderních rozsáhlých počítačových síťových infrastruktur. Výsledky výzkumu mají silný potenciál komerčního využití v existujících monitorovacích a „Intrusion Detection“ systémech.

Anotace anglicky:
 

 

 

doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Školitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Pracoviště: MFF UK
Osobní stránky: siret.ms.mff.cuni.cz/skopal/
Kontakt: skopal@ksi.mff.cuni.cz, +420 221 914 227

 

Similarity Search in Big Data

Název tématu česky:  
Název tématu anglicky: Similarity Search in Big Data
Anotace česky:  
Anotace anglicky: The complexity of next-generation retrieval systems originates from the requirement to organize massive and ever growing volumes of heterogeneous data and meta-data, together with the need to provide distributed management prevalently based on similarity matching. The problem starts with data acquisition of weakly structured or completely unstructured data, such as images and video, which necessarily need 
innovative techniques for information extraction and classification to increase their findability. In principle, we consider the object findability and the actual search process as two fundamental and synergic aspects of the retrieval. Both of them pose effectiveness and efficiency challenges which need innovative theories and technologies, and must be studied together to converge to qualitatively new retrieval tools of the future. The dissertation topic is foundational in nature as it addresses the theoretical limits of similarity retrieval in context of the Big Data problem. 
Fundamental to the thesis is the development of scalable solutions.

 

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Školitel: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: https://fit.cvut.cz/en/research/cig
Osobní stránky: http://users.fit.cvut.cz/~skrbek
Kontakt: skrbek@fit.cvut.cz, +42022435 7668

 

Výpočetní inteligence: neuronové sítě (standardní, s komplexními vahami a pulsní neuronové sítě),
evoluční algoritmy, fuzzy systémy.

Název tématu česky: Výpočetní inteligence: neuronové sítě (standardní, s komplexními vahami a pulsní neuronové sítě), evoluční algoritmy, fuzzy systémy.
Název tématu anglicky: Computational Intelligence: neural networks (standard, complex weights and spiking), evolutionary algorithms and fuzzy systems.
Anotace česky: Výpočetní inteligence patří do oblasti umělé inteligence a integruje neuronové sítě, fuzzy systémy, přírodou inspirovanou optimalizaci a imunitní systémy. Tato oblast s ohledem na současný rozvoj robotiky a inteligentních systémů nabývá stále většího významu. Přední roli hrají zejména evoluční techniky, kterými lze konstruovat a učit různé adaptivní systémy. Těžiště výzkumu je směřováno do oblasti vývoje evolučních algoritmů pro vývoj neuronových, fuzzy, případně hybridních systémů a jejich implementace na vícejádrových procesorech, GPU, případně hardware (FPGA).
Anotace anglicky: Computational Intelligence belongs to the field of artificial intelligence. It integrates neural networks, fuzzy systems, nature-inspired optimization and immune systems. This field with respect to the current development of robotics and intelligent systems is becoming increasingly important. Especially evolutionary techniques, which can be used for construction of various adaptive systems, play leading role. The focus of the research is directed towards the development of evolutionary algorithms for the development and learning of neural, fuzzy, or hybrid systems and their implementation on multicore processors, GPU and hardware (FPGA).
 

RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.

Školitel: RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.
Pracoviště: CESNET / ČVUT FIT
Výzkumná skupina:  
Osobní stránky:  
Kontakt: vs@cesnet.cz, +420224352915

 

Přenos stabilní frekvence a času optickou sítí

Název tématu česky: Přenos stabilní frekvence a času optickou sítí
Název tématu anglicky: Stable frequency and time transfer in optical network
Anotace česky: Úkolem projektu je výzkum a návrh metod dálkového přenosu stabilní frekvence a přesného času optickou sítí.
Anotace anglicky: The goal of the project is research and design of methods for long-distance transfer of stable frequency and accurate time in the optical network.

 

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina:  
Osobní stránky:  
Kontakt: stepan.starosta@fit.cvut.cz,  +42022435 9886

 

Efektivní algoritmy pro symbolické dynamické systémy

Název tématu česky:

Efektivní algoritmy pro symbolické dynamické systémy

Název tématu anglicky:

Effective algorithms for symbolic dynamical systems

Anotace česky: Symbolické dynamické systémy jsou dynamické systémy nad množinami nekonečných posloupností (slov) s velmi jednoduchou operací posunutí (shift). Speciální podmnožinou jsou systémy vzniklé z S-adických systémů nebo systémů vícerozměrných řetězových zlomků. Mnoho algoritmů, které se zabývají zkoumáním kombinatorických vlastností těchto systémů a jejich prvků, má exponenciální složitost v délce analyzované konečné části slova (faktoru). Práce by se zabývala navrhováním efektivních datových struktur a algoritmů sloužících pro analýzu vlastností těchto systémů: například vypisování prvků konečné délky, vykreslování přidruženého dláždění, testování rozpoznatelnosti (recognizability) a souvisejích vlastností, modelování souvisejícího numeračního systému, rychlost konvergence vícerozměrného řetězového zlomku atd.
Anotace anglicky:

Symbolic dynamical systems are dynamical systems over sets of infinite sequences (words) with a simple mapping - the shift. A special subset of these systems are systems generated by S-adic systems or by multidimensional continued fractions. Many algorithms dealing with the combinatorial properties of such systems are exponential in the length of the analyzed finite word (factor). The goal of the thesis is to design effective data structures and algorithms analyzing such systems and their properties, such as: enumeration factors of given length, recognizability related properties, modelling of the related numeration system, testing the speed convergence of the multidimensional continued fraction algorithm etc.

doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

Školitel: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina:  
Osobní stránky: http://users.fit.cvut.cz/~surynek
Kontakt: pavel.surynek@fit.cvut.cz,  +42022435 9910

Řešení úloh v umělé inteligenci pomocí redukce na problém splnitelnosti

Název tématu česky: Řešení úloh v umělé inteligenci pomocí redukce na problém splnitelnosti
Název tématu anglicky: Solving Problems in Artificial Intelligence by Reduction to Satisfiability
Anotace česky:

Výzkum v rámci tohoto tématu bude zaměřen na hledání řešení vybraných problémů v umělé inteligenci pomocí redukce na problém splnitelnosti [1]. Mezi problémy, které přestavují vhodné kandidáty pro tento způsob řešení, patří doménově závislé plánování (například hledání cest, plánování pro roboty) [2], rozvrhování, návrh obvodů, nebo kombinatorické úlohy. Pojem splnitelnost zde chápeme v širším smyslu, tj. nikoli pouze jako základní výrokovou splnitelnost (problém SAT), ale zahrnujeme i obecnější splňování podmínek (constraint satisfaction) [3], či kombinace splnitelnosti v různých logických teoriích (SAT-modulo theory – SMT) [4].

[1] Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren, Toby Walsh: Handbook of Satisfiability. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 185, IOS Press 2009.

[2] Pavel Surynek: Time-expanded graph-based propositional encodings for makespan-optimal solving of cooperative path finding problems. Ann. Math. Artif. Intell. 81(3-4): pp. 329-375, 2017.

[3] Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh: Handbook of Constraint Programming. Foundations of Artificial Intelligence 2, Elsevier 2006.

[4] Daniel Kroening, Ofer Strichman: Decision Procedures - An Algorithmic Point of View, Second Edition. Texts in Theoretical Computer Science. An EATCS Series, Springer 2016.

Anotace anglicky:

Research in this topic will focus on finding solutions to selected problems in artificial intelligence by reduction to satisfiability [1]. Problems representing suitable candidates for this approach include domain-dependent planning (such path-finding, robot planning) [2], scheduling, circuit design, or combinatorial tasks. The concept of satisfiability is understood here in the broader sense, that is, not only as the basic propositional satisfiability (SAT problem), but also as constraint satisfaction [3] or a combination of satisfiability in various logic theories (SAT-modulo theory - SMT) [4].

[1] Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren, Toby Walsh: Handbook of Satisfiability. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 185, IOS Press 2009.

[2] Pavel Surynek: Time-expanded graph-based propositional encodings for makespan-optimal solving of cooperative path finding problems. Ann. Math. Artif. Intell. 81(3-4): pp. 329-375, 2017.

[3] Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh: Handbook of Constraint Programming. Foundations of Artificial Intelligence 2, Elsevier 2006.

[4] Daniel Kroening, Ofer Strichman: Decision Procedures - An Algorithmic Point of View, Second Edition. Texts in Theoretical Computer Science. An EATCS Series, Springer 2016.

 

Techniky a algoritmy pro multi-agentní hledání cest

Název tématu česky: Techniky a algoritmy pro multi-agentní hledání cest
Název tématu anglicky: Techniques and Algorithms for Multi-agent Path Finding
Anotace česky:

Cílem výzkumu je návrh nových konceptů a souvisejících řešících algoritmů pro multi-agentní hledání cest (Multi-Agent Path Finding) [1]. V základní variantě problému MAPF hledáme cesty pro agenty pohybující se po neorientovaném grafu tak, aby každý agent dorazil do svého cíle ze zadané počáteční pozice, a přitom se nesrazil s žádným jiným agentem. Současné řešící techniky pro MAPF zahrnují škálu metod od sub-optimálních polynomiálních algoritmů [2] přes optimální algoritmy založené na prohledávání stavového prostoru [3] po transformace do jiných formalismů jako je SAT [4]. Otevřené otázky nabízejí zejména zobecněné varianty problému MAPF, kde uvažujeme navíc například komplexnější vzájemné vyhýbání, udržování formací, souvislosti či jiných globálních vlastností (vlastnost jež zahrnuje všechny agenty), zobecněné cenové funkce či více nezávislých (soupeřících) týmů agentů.

[1] David Silver, “Cooperative pathfinding,” Proceedings of AIIDE, pp. 117–122, 2005.

[2] Boris de Wilde, Adriaan ter Mors, Cees Witteveen: Push and Rotate: a Complete Multi-agent Pathfinding Algorithm. J. Artif. Intell. Res. 51: pp. 443-492, 2014.

[3] Guni Sharon, Roni Stern, Meir Goldenberg, Ariel Felner: The increasing cost tree search for optimal multi-agent pathfinding. Artif. Intell. 195, pp. 470-495, 2013.

[4] Pavel Surynek, Ariel Felner, Roni Stern, Eli Boyarski: Efficient SAT Approach to Multi-Agent Path Finding Under the Sum of Costs Objective. Proceedings of ECAI, pp. 810-818, 2016.

Anotace anglicky:

The aim of the research is to design new concepts and related solving algorithms for Multi-Agent Path Finding [1]. The basic variant of the MAPF problem takes place on the undirected graph with agents placed in vertices. We are searching paths for individual agents so that each agent can reache its goal from the specified starting position by following its path and does not collide with any other agent. Contemporary solving techniques for MAPF include a variety of methods ranging from sub-optimal polynomial algorithms [2] through optimal algorithms based on state space search [3] to transformations into different formalisms such as SAT [4]. The open questions offer, in particular, generalized variants of MAPF, where we consider more complex avoidance, maintenance of formations, connectivity maintenance or other global properties (a property that includes all agents), generalized cost functions, or multiple independent (adversarial) teams of agents.

[1] David Silver, “Cooperative pathfinding,” Proceedings of AIIDE, pp. 117–122, 2005.

[2] Boris de Wilde, Adriaan ter Mors, Cees Witteveen: Push and Rotate: a Complete Multi-agent Pathfinding Algorithm. J. Artif. Intell. Res. 51: pp. 443-492, 2014.

[3] Guni Sharon, Roni Stern, Meir Goldenberg, Ariel Felner: The increasing cost tree search for optimal multi-agent pathfinding. Artif. Intell. 195, pp. 470-495, 2013.

[4] Pavel Surynek, Ariel Felner, Roni Stern, Eli Boyarski: Efficient SAT Approach to Multi-Agent Path Finding Under the Sum of Costs Objective. Proceedings of ECAI, pp. 810-818, 2016.

doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: http://www.fit.cvut.cz/vyzkum/pdcg
Osobní stránky: http://www.fit.cvut.cz/vyzkum/pdcg
Kontakt: ivan.simecek@fit.cvut.cz, +42022435 9851

 

Nové metody řešení indexace dat z práškové difrakce vhodné pro moderní architektury

Název tématu česky: Nové metody řešení indexace dat z práškové difrakce vhodné pro moderní architektury
Název tématu anglicky: New methods for powder diffraction dataautoindexing for modern architectures
Anotace česky:
Rentgenová strukturní analýza z práškových difrakčních dat je významná analytická metoda pro určení struktury látky v případě kdy látka neposkytuje monokrystal. Pro aplikaci metody je klíčová indexace dat – určení mřížkových parametrů. Existující algoritmy a postupy pro indexaci mají problém indexovat méně
kvalitní data a směsi látek. Cílem práce je vyvinout algoritmy, které by za cenu vyšších nároků na výpočetní výkon, než stávající algoritmy, tento problém řešily. K ověření bude provedena i implementace algoritmů s využitím paralelního zpracování. 
Anotace anglicky:

X-ray structure analysis from powder data is an important analytic method for crystal structure determination of samples not offering suitable single crystals. The indexation process is one of the critical bottlenecks for this method usage. Without determination of the crystal lattice parameters the structure solution cannot be done. Existing methods for indexation have problems with low quality data as well as with indexation of phase mixtures. The target of our work is to develop algorithm solving such situation by the help of more computational power expensive algorithms. Efficiency of algorithms should be also improved by parallel implementation.

Operace lineární algebry na klastru grafických karet

Název tématu česky: Operace lineární algebry na klastru grafických karet
Název tématu anglicky: Numerical linear algebra for GPU clusters
Anotace česky: Průzkum možností provádění operací lineární algebry na výpočetní platformě typu klastru grafických karet
Anotace anglicky:

Numerical linear algebra for GPU clusters using MPI (Message Passing Interface) library.

 

 

 

 

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Školitel: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: http://www.fit.cvut.cz/vyzkum/pdcg
Osobní stránky: http://www.fit.cvut.cz/vyzkum/pdcg
Kontakt: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz, +42022435 9850
 
Algoritmy pro efektivní plánování distribuovaných výpočtů na rozsáhlých gridech
Název tématu česky:
Algoritmy pro efektivní plánování distribuovaných výpočtů na rozsáhlých gridech
Název tématu anglicky:
Algorithms for efficient scheduling of distributed computations in global-scale computational grids
Anotace česky:
Výpočetní gridová prostředí používané pro zpracování dat z urychlovačů částic (High-Energy Physics, HEP, grids)  se skládá z různě výkonných výpočetních a úložných uzlů. Na tyto uzly je nutné mapovat výpočetní úlohy, aby docházelo k co největšímu využití poskytované infrastruktury a uživatel dostal své výsledky co nejdříve. K tomu je třeba chytrý plánovač, který zohledňuje různé vlastnosti gridového prostředí. Plánovací algoritmy jsou založeny na Push modelu nebo Pull modelu.
Cílem dizertační práce je zmapovat architektury globálních gridových infrastruktur používaných v HEP, jejich middleware principů a plánovacích algoritmů. Prozkoumat možné heuristiky pro sběr a analýzu stavových informací použitelných pro efektivní plánování výpočetních úloh na těchto gridech. Navrhnout algoritmy a politiky, které budou vyhodnocovat aktuální stav HEP gridu, datovou lokalitu/dostupnost vstupních a výstupních souborů, propustnost sítě, aj. pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na výpočet dané úlohy. 
Anotace anglicky:
Computational grid infrastructure used for processing data in High-Energy Physics (HEP grids) consists of heterogeneous computational and storage nodes. Computational tasks need to be mapped on these nodes with the goal to use the computational infrastructure as best as possible and to provide the results to the user as soon as possible. For that a smart scheduler is needed that takes into account various status properties of the grid system. The scheduling algorithms are based on the Push model or Pull model.
 
The goal of the dissertation thesis is to review the architectures of global-scale HEP grid infrastructures, their middleware principles and scheduling algorithms. To perform research of possible heuristics for collection and analysis of status information useful for efficient scheduling of computational tasks on these grids. To design algorithms and policies that will assess the real status of a HEP grid, data locality/availability of input and output files, bandwidth of the network sybsystem, etc, in order to choose a (pseudo)optimal candidate for a given computational task. 
 

 

Distribuovaný souborový systém pro nededikované klastry

Název tématu česky:

Distribuovaný souborový systém pro nededikované klastry

Název tématu anglicky:  
Anotace česky:

Cílem práce je navrhnout distribuovaný souborový systém, který umožní efektivní a bezchybový běh aplikací, určených primárně pro běžné paralelní počítače s OS UNIXového typu, v architektuře nededikovaného svazku Clondike. Tato P2P distribuovaná architektura umožňuje distribuovanou administraci a z důvodu zabezpečení dat a aplikací proti zneužití administrátorských práv zahrnuje mechanismy pro odhalení zlomyslného a sobeckého chování administrátorů a vyloučení z toho plynoucích rizik. Distribuovaný souborový systém bude zahrnovat algoritmy jak pro přístup k běžným souborům tak i ke speciálním souborům, které představují další prostředky operačního systému, dále podporu pro vzdálené vykonávání systémových volání a checkpointing a podporu pro zajištění vhodného modelu konzistence kešovaných kopií dat.

Anotace anglicky:
 

 

Formáty a algoritmy pro elastické distribuované matice  

Název tématu česky:

 Formáty a algoritmy pro elastické distribuované matice 

Název tématu anglicky:

Formats and algorithms for elastic distributed matrices

Anotace česky:

V současné době existují knihovny algoritmů, které umožňují řešit rozsáhlé řídké soustavy lineárních rovnic na masivně paralelních superpočítačích a klastrech. Matice koeficientů jsou rozdělené a mapované do pamětí výpočetních uzlů těchto počítačů, kde jsou uloženy pomocí paměťových formátů pro řídké matice (sparse matrix storage formats, SMSF). Problematiku SMSF jsme shrnuli v přehledovém článku Langr, Tvrdik: Evaluation Criteria for Sparse Matrix Storage Formats. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 27(2): 428-440 (2016). U většiny aplikací se rozměry matice během výpočtu nemění. Existují ale třídy problémů, kde se během typicky iteračního výpočtu soustava rovnic mění. Například dochází k expanzi soustavy vkládáním nových řádků do matice koeficientů a přidáváním odpovídajících proměnných soustavy nebo naopak redukce soustavy ubíráním řádků z matice koeficientů. V případě symetrické matice koeficientů to znamená současné vkládání či odebírání jejich sloupců. Tento proces expanze či redukce se může během paralelního iterativního výpočtu opakovat.

Cílem dizertační práce je výzkum paměťově úsporných SMSF a výpočetně efektivních a škálovatelných metod pro práci s elastickými řídkými maticemi. Úkolem je navrhnout a implementačně ověřit vhodné mapovací funkce pro elastické matice na multiprocesorovém systému s distribuovanou pamětí, vnitřní SMSF a algoritmy pro přemapování expandujících nebo redukovaných matic. Práce na tomto projektu je podpořena 5letým projektem OP VVV CRI a studenti získají přístup a budou moci pracovat na nejvýkonnějších superpočítačích na světě.

Anotace anglicky:

Currently, there are several libraries of algorithms that allow to solve large sparse systems of linear equations on massively  parallel supercomputers and clusters. Coefficient matrices are distributed and mapped among the memories of processing nodes of these computers where their nonzero elements are stored in sparse matrix storage formats (SMSFs). We have surveyed the state-of-the-art in SMSFs in article Langr, Tvrdik: Evaluation Criteria for Sparse Matrix Storage Formats. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 27(2): 428-440 (2016). In most applications the size of matrices during the computation remains fixed. However, there are classes of problems in which the set of equation during the computation changes dynamically. For example, the set of equations is expanded by adding new variables and by adding the corresponding new rows of coefficients into the coefficient matrix or reversely by removing some rows of the coefficient matrix. In case of a symmetric matrix this implies adding or removing of matrix columns. This process of expansion and reduction during a parallel iterative computation can repeat.

The goal of the dissertation thesis is the research of space efficient SMSFs and efficient a scalable methods for handling elastic sparse matrices. The goal is to design and verify by implementation good scalable mapping functions for elastic matrices on multiprocessor systems with distributed memory, inner SMSFs, and algorithms for remapping of expanding or reducing matrices. The work on this project is supported with 5year project OP VVV CRI and students get access and will work on the most powerful supercomputers of the world.

Paralelní algoritmy pro optimalizaci úĺožných formátů řídkých matic

Název tématu česky:

Paralelní algoritmy pro optimalizaci úĺožných formátů řídkých matic

Název tématu anglicky:

Parallel algorithms for optimization of sparse matrix storage formats

Anotace česky:

Řídké matice se ukládají do paměti počítačů v souřadnicovém (COO) nebo řádkově komprimovaném (CSR) formátu. Kromě těchto základních formátů bylo vyvinuto mnoho dalších paměťových formátů pro řídké matice (sparse matrix storage formats, SMSF). Tuto problematiku jsme shrnuli v přehledovém článku Langr, Tvrdik: Evaluation Criteria for Sparse Matrix Storage Formats. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 27(2): 428-440 (2016). Vhodnost a vlastnosti jednotlivých SMSF pro různé třídy vědeckých výpočtů závisejí na struktuře řídké matice. Abychom minimalizovali např. paměťovou náročnost uložení velké řídké matice na paralelním počítači se sdílenou nebo distribuovanou pamětí, je vhodné převést řídké matice namapované na paralelní počítač z těchto základních SMSF na úspornější blokové formáty, což typicky znamená dekompozici na pokud možno husté čtvercové submatice pokud možno podobné velikosti. Úlohu transformace SMSF je třeba řešit pro rozsáhlé řídké matice, které jsou distribuovány v pamětech uzlů paralelního počítače. Výpočty nad řídkými maticemi dat jsou ze své podstaty iterační a vyžadují několik průchodů distribuovanými daty reprezentujícími strukturu řídké matice. Jejich klíčovou komponentou je řazení. Optimalizace velikosti bloků vyžaduje opakované paralelní řazení dat popisující strukturu řídkosti matice podle různých klíčů.

Cílem dizertační práce je výzkum paralelních algoritmů pro efektivní a škálovatelné transformace velkých řídkých matic v základních SMSF na blokové. Práce na tomto projektu je podpořena 5letým projektem OP VVV CRI a studenti získají přístup a budou moci pracovat na nejvýkonnějších superpočítačích na světě.

Anotace anglicky:

Sparse matrices are stored in computer memory in coordinate (COO) or compressed sparse row (CSR) formats. Except for these basic simple formats, a number of further sparse matrix storage formats (SMSF) were developed. We have surveyed the state-of-the-art in SMSFs in article Langr, Tvrdik: Evaluation Criteria for Sparse Matrix Storage Formats. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 27(2): 428-440 (2016). Suitability and properties of individual SMSF for various classes of scientific computing depend on the structure of sparse matrices. In order to minimize, e.g., the space complexity of storing a very large sparse matrix on a parallel computer with shared or distributed memory, it is useful to transform the sparse matrices from those basic SMSFs into more space-efficient block-based SMSFs. This typically means a decomposition into as dense as possible square submatrices of the same or close size. The SMSF transformation task is to be solved for big sparse matrices distributed across memories of computing nodes of a parallel system. The computations with sparse matrices are typically iterative and require several communication passes through distributed data representing the structure of a sparse matrix. Their key algorithmic component is sorting. The optimization of the block size requires repeated parallel sorting of data defining the sparse matrix structure by various keys.

The goal of the dissertation thesis is the research of parallel algorithms for efficient and scalable transformations of big sparse matrices in the basic SMSFs into block-based ones.  The work on this project is supported with 5year project OP VVV CRI and students get access and will work on the most powerful supercomputers of the world.

 

Dr. Ing. Sven Ubik

Školitel: Dr. Ing. Sven Ubik
Pracoviště: CESNET
Výzkumná skupina: odd. Technologie pro síťové aplikace
Osobní stránky: http://cesnet.cz
Kontakt: ubik@cesnet.cz, +420 22435 5235

 

doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Školitel: doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT FIT
Výzkumná skupina: Software Engineering Group (SWING)
Osobní stránky: http://vitvar.com
Kontakt: tomas@vitvar.com

 

Semantický web

Název tématu česky: Semantický web
Název tématu anglicky: Semantic Annotation for Web Services
Anotace česky:

Principy a technologie propojených dat, životní cyklus propojených dat. Jazyky a nástroje pro publikování, propojování a využívání strukturovaných dat na webu, srovnání s webovými API. Jazyky pro reprezentaci sémantiky dat.

Odvozování v deskripční logice a jeho aplikace ve webovém prostředí. Vztah strukturovaných dat na webu a extrakce informací z textu/HTML

Anotace anglicky: Semantic Annotation for Web Services

 

Principy moderních webových technologií

Název tématu česky: Principy moderních webových technologií
Název tématu anglicky: Web Service Discovery using methods of Collective Intelligence
Anotace česky: Moderní architektornické styly pro návrh aplikací a služeb. Metody pro zajištění dobrého výkonu aplikací (škálovatelnost a dostupnost). Jazyky pro reprezentaci rozhraní aplikací na informační, procesní a technologické vrstvě. Metody pro analýzu sociálních sítí.
Anotace anglicky: Web Service Discovery using methods of Collective Intelligence

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 10.4.2019, 8:58