Pro nové doktorandy s nástupem od 2. 9. 2019

POČÍTAČOVÁ SÍŤ A SLUŽBY

Provoz počítačové sítě a celofakultních služeb FIT ČVUT zajišťuje IT oddělení fakulty. Kontakt: Ing. Martin Bílý, tel. +420 22435 9828, Thákurova 7, 13. patro, místnost A- 1333, martin.bily@fit.cvut.cz Celouniverzitní služby poskytuje Výpočetní a informační centrum ČVUT, zkráceně VIC. Další informace: https://www.cvut.cz/vypocetni-a-informacni-centrum Další informace týkající se počítačové sítě a služeb na FITu naleznete na http://man.fit.cvut.cz . Co tam také najdete: • Informace o počítačovém prostředí FIT • Uživatelské jméno a hesla • Jak heslo zjistím nebo nastavím • Osobní WWW stránky - návod, jak si editovat svou osobní webovou stránku na FIT • Počítačová učebna • Elektronická pošta • Bezdrátová síť - nastavení • Průkaz studenta

Uživatelské jméno a hesla

Uživatelské jméno je na celém ČVUT jednotné. Máme tři kategorie hesel, odlišené podle stupně důležitosti.

1. Celoškolské heslo, též známé jako heslo Soustředěné správy uživatelů (SSÚ). Toto heslo potřebujete například pro:

• vstup do informačního systému (systém KOS s přihlašováním se na zkoušky apod.) 
• práci se SSÚ na adrese http://usermap.cvut.cz
• nastavení fakultního hesla

2. Fakultní heslo budete potřebovat pro práci se službami FITu. Namátkou

• přístup do poštovní schránky
• přístup ke studijním materiálům na serveru https://moodle.fit.cvut.cz/
• zjištění počátečního systémového hesla

3. Počáteční systémové heslo vám umožní se poprvé přihlásit do nezávislých počítačových systémů. Jde například o počítačovou učebnu SUN v Národní technické knihovně (NTK). Webová aplikace PP (první přihlášení) slouží k zjištění uživatelského jména a nastavení celoškolského hesla. Viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/heslo-cvut/

Postup pro nastavení fakultního hesla je založen na znalosti celoškolského hesla. Podrobnosti naleznete na http://man.fit.cvut.cz . Hesla nikdy nikomu nesdělujte! Volte je dostatečně složitá a ve vlastním zájmu si nastavte každé z hesel jinak.

Průkaz studenta a Vydavatelství průkazů

Průkaz studenta budete potřebovat při celé řadě příležitostí. Například při vstupu do budov a učeben, včetně počítačové učebny v NTK. Průkaz studenta si vyzvedněte ve Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6, telefon:+420 22435 8472, web: https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/. Ve Vydavatelství průkazů je možné znovu nastavit zapomenuté celoškolské heslo. Pokud jste na FIT přestoupili z jiné fakulty ČVUT, konkrétně dopravní, elektrotechnické, stavební nebo strojní, budete rovněž muset Vydavatelství průkazů navštívit. Požádejte zde o změnu tzv. autorizačního místa z Vaší původní fakulty na usermap a současně požádejte o nastavení celoškolského hesla (hesla do usermapu).

Elektronická pošta

Poštovní adresu ve tvaru uživatelske_jmeno@fit.cvut.cz budete mít k dispozici po celou dobu studia. Poštu si můžete nechat doručovat na školní server imap.fit.cvut.cz nebo přeposílat kamkoliv jinam. Dodržujte prosím pravidlo, že při korespondenci s učiteli a dalšími pracovníky školy budete používat školní adresu.

Papírová pošta

Veškerá příchozí papírová korespondence Vám bude doručena na sekretariáty kateder.

TISKÁRNA, kopírka, scanner

Společná velkokapacitní multifunkční tiskárna (scanner, kopírka) Minolta se nachází v místnosti č. 1031, 10. patro, Thákurova 7 (=univerzální klíč). Funkce tiskárny můžete sledovat zde: http://147.32.232.34/ Ovladače a nastavení tiskárny má na starosti Ing. Martin Bílý, tel. +420 22435 9828, budova FIT, Thákurova 7, 13. patro, místnost 1333, martin.bily@fit.cvut.cz

LEGISLATIVA

Podmínky doktorského studia na ČVUT a další dokumenty: https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/veda-a-vyzkum/ Legislativa pro DSP na FIT se nachází ke stažení zde: http://fit.cvut.cz/fakulta/veda/doktorandi/legislativa • Zejména si prostudujte důležitý dokument Řád doktorského studia Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií!!

FORMULÁŘE ke stažení:

http://fit.cvut.cz/fakulta/veda/doktorandi/formulare

Přihláška k doktorskému studiu • Charakteristika rámcového tématu dizertační práce • Žádost o zasílání stipendia na bankovní účet • Individuální studijní plán studenta (ISP) •  Přihláška k odborné rozpravě ("minimum") • Přihláška ke Státní doktorské zkoušce • Žádost o změnu formy studia (prezenční vs. kombinovaná) • Žádost o přerušení studia • Oznámení o ukončení studia • Žádost o obhajobu dizertační práce

 

VÝUKA (pro studenty prezenční formy studia)

Jaké předměty budete učit – domluvte se se svým školitelem. Informace o rozvrhu vaší výuky se dozvíte v nejbližších dnech taktéž od svého školitele. Vaším školicím pracovištěm bude katedra vašeho školitele na FIT.

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY a ISP (Individuální studijní plán)

Společně se svým školitelem budete muset vyplnit tzv. Individuální studijní plán, kam si naplánujete předměty, které budete chtít studovat během základního bloku studia. Pokyny pro ISP naleznete ve Řád doktorského studia Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií (článek 9 - Individuální studijní plán a studijní blok). Pozn.: Pokud si budete chtít zapsat tělocvik, pak se tento nezavádí do ISP (je nepovinný a nejsou za něj kredity), pouze si jej můžete zapsat v systému KOS pod kódem například "TV1" a dále postupovat podle pokynů ÚTVS (Ústav tělesné výchovy a sportu) při zápisu na konkrétní hodinu a konkrétní sport.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Pro informace na FIT: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., tel. +420 22435 9872, kolar@fit.cvut.cz Pro informace na Rektorátu ČVUT: Mgr. Eva Kopecká, tel. +420 22435 3436, Eva.Kopecka.2@cvut.cz

Webové stránky ČVUT: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/ Další informace – Dům zahraničních služeb MŠMT: http://www.dzs.cz/ Pro přihlašování do programu Erasmus slouží tato aplikace: https://www.mobility.cvut.cz/

Další velmi užitečné informace

Sledujte webové stránky ČVUT: http://www.cvut.cz/ • TIP: na úvodní stránce se nacházejí aktuality a novinky, např. konference, výstavy nebo koncerty (zdarma) a jiné společenské události pro členy akademické obce ČVUT Sledujte také web fakulty http://fit.cvut.cz, USERMAP – vyhledávač všech zaměstnanců ČVUT: https://usermap.cvut.cz/ • TIP: po přidělení vašeho username a po přihlášení si zde můžete editovat také svůj profil (soukromý web, soukromý email nebo telefon) INFOREK - informační systém ČVUT, kde lze najít dokumenty, které nejsou přístupné mimo akademickou obec ČVUT (směrnice, příkazy rektora a kvestora, zápisy z grémia rektora zasedání senátu): http://inforek.cvut.cz/

, PES – Portál ekonomických služeb ČVUT: https://pes.cvut.cz/ • TIP: možnost zobrazení výplatní pásky a jiných ekonomických služeb (pokud jste zároveň i zaměstnanci fakulty) Věda a granty: • http://www.veda.cz/ - průvodce informacemi o vědě a výzkumu v ČR • http://www.vyzkum.cz/ - aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v ČR • http://fit.cvut.cz/fakulta/veda/aktuality - aktuality z oblasti vědy na ČVUT a FIT pro zaměstnance FIT •

https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/veda-a-vyzkum/ - věda a výzkum – informace na Rektorátu ČVUT Jídelníčky a polední menu v menzách ČVUT: http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/ • Další možnosti stravování v okolí FIT: http://www.lunchtime.cz/restaurace/praha/praha-6/

BEZPEČNOST (BOZP)

Kontakt – technik BOZP: Ing. Jiří Chludil. Každý student musí absolvovat ŠKOLENÍ bezpečnosti práce, který si poté zapíše v indexu jako předmět FIT-BOZP. Ohledně termínu a dalších podrobností kontaktujte technika BOZP. Je zapotřebí NEPRODLENĚ informovat technika BOZP v případě, že • se vám ve škole stane úraz (i smrtelný) • jste svědkem úrazu ve škole (tj. v prostorách, které využívá FIT, tj. včetně NTK apod.) • nebo při plnění pracovních povinností (mimo prostor FIT) • vidíte, že někde hrozí nebezpečí nebo možnost úrazu (otevřená zásuvka, otevřený poklop, špatně umístěné kabely…) • jste sami poškodili nějaký přístroj nebo zařízení • jste si sami donesli nový spotřebič do kanceláře • máte vlastní nápad na zlepšení bezpečnosti práce či připomínku • pokud budete učit, týká se to také vašich studentů!! Podrobnosti, jak se chovat ke studentům v případě úrazu, vám budou sděleny na povinném školení během či po nástupu na fakultu.

Co udělat po zápisu?

• Zjistěte si uživatelské jméno a nastavte si celoškolské heslo • Nastavte si fakultní heslo • Vyzkoušejte si přístup do poštovní schránky • Zjistěte si počáteční systémové heslo • Vyzvedněte si průkaz studenta • !!KONTAKTUJTE NEPRODLENĚ SVÉHO ŠKOLITELE (domluvte s ním výuku a vše, co budete ke svému doktorskému studiu potřebovat).

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 8.11.2019, 11:04