Studijní předměty

Sylaby předmětů naleznete zde: http://bilakniha.cvut.cz/cs/f8-predmety.html

Povinné předměty

Kód předmětu Název předmětu v češtině a angličtině Počet kreditů Způsob zakončení Hodinová dotace Semestr Garant předmětu Garantující katedra
PI-APA Advanced Program Analysis 4 ZK 0+3 Z prof. Vitek 18101
PI-ADH Algoritmy a datové struktury pro HPC
Algorithms and Data Structures for HPC
4 ZK 0+3 Z doc. Šimeček 18104
PI-AKD Algoritmy komprese dat
Data Compression Algorithms
4 ZK 0+3 L prof. Holub 18101
PI-ANM Aplikovaná numerická matematika
Applied Numerical Mathematics
4 ZK 0+3 Z+L prof. Lórencz 18106
PI-ARB Arbologie
Arbology
4 ZK 0+3 Z+L doc. Janoušek 18101
PI-ASP Architektura symbolických počítačů
Architecture of Symbolic Computers
4 ZK 0+3 Z+L doc. Kolář 18101
PI-AVG

Algoritmy výpočetní genomiky
Computational Genomics Algorithms

4 ZK 2+1 L prof. Holub 18101
PI-BCM Konceptuální modelování chování
Conceptual Modelling of Behaviour
4 ZK 0+3 Z+L doc. Pergl 18102
PI-ESC Vestavná bezpečnost
Embeded SeCurity
4 ZK 0+3 Z prof. Lórencz 18106
PI-EXA Experimentální algoritmika
Experimental algorithmics
4 ZK 2+1 L doc. Schmidt 18103
PI-FME.1 Seminář z formálních specifikací
Seminar on Formal Specifications
4 ZK 0+3 Z+L doc. Richta 18102
PI-IRT Information retrieval 4 ZK 0+3 L prof. Kroha 18102
PI-KIK Kvantová informace a kryptografie
Quantum Information and Quantum Cryptography
4 ZK 0+3 L prof. Burdík 18106
PI-KP Komunikační protokoly
Communication protocols
4 ZK 0+3 L doc. Janeček 18104
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence
Neural Networks and Computational Intelligence
4 ZK 0+3 L doc. Surynek 18105
PI-PPA Pokročilé paralelní algoritmy
Advanced Parallel Algorithms
4 ZK 0+3 Z prof. Tvrdík 18104
PI-PSC Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu)
Programmable Circuits and SoC
4 ZK 2+1 Z+L doc. Kubátová 18103
PI-ROZ Pokročilé rozpoznávání
Advanced Pattern Recognition
4 ZK 0+3 L prof. Haindl 18101
PI-SCM

Strukturální konceptuální modelování
Structural Conceptual Modelling

4 ZK 0+3 Z+L doc. Pergl 18102
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu
Seminars on Digital Design
4 ZK 2+1 Z+L doc. Fišer 18103
PI-STR Stringologie
Stringology
4 ZK 0+3 L prof. Holub 18101
PI-SWI Softwarové inženýrství
Software Engineering
4 ZK 0+3 L prof. Kroha 18102
PI-TGR Teorie grafů
Graph Theory
4 ZK 2+1 Z RNDr. Suchý 18101
PI-TMN Text Mining 4 ZK 0+3 Z prof. Kroha 18102
PI-TPL Type Systems for Programming Languages 4 ZK 0+3 L prof. Vitek 18101
PI-VAP

Vyšší architektura počítačů
Advanced Computer Architectures

4 ZK 0+3 L prof. Tvrdík 18104

 

Volitelné předměty

Kód předmětu Název předmětu v češtině a angličtině Počet kreditů Způsob zakončení Hodinová dotace Semestr Garant předmětu Garantující katedra
PI-AWR.1 Academic Writing 0 ZK 0+2 Z prof. Kroha 18102

 

Pokyny pro zápis předmětů

Předměty vypsané na FIT jsou pod těmito kódy ( PI-xxx) vypsány v systému KOS.

Kromě těchto předmětů si budou moci doktorandi DSP Informatika zapisovat doktorandské předměty z ostatních fakult ČVUT a z MFF UK v Praze.
Pokud potřebujete do KOSu zapsat předmět z jiné fakulty ČVUT nebo jiné VŠ, domluvte si nejdřív studium předmětu s daným přednášejícím. Vyplňte formulář Zápis předmětu vyučovaného mimo FIT ČVUT v Praze, který podepíše školitel, a požádejte pracovnici Oddělení pro VaV o zápis předmětu do KOSu.

Doktorand si zapisuje celkem 4 – 6 jednosemestrových povinných odborných předmětů, které jsou jednotně ohodnoceny čtyřmi kredity a musí být ukončeny zkouškou. Tyto předměty si doktorand vybírá z akreditovaných doktorských studijních programů, přičemž alespoň 2 předměty musejí být z DSP Informatika na FIT (tj. ze zde uvedeného seznamu).

Absolvovat povinné předměty lze návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Formu absolvování dohodne školitel s doktorandem a garantem doktorského předmětu.

Studium povinných odborných předmětů, zpracování odborné studie a rozprava nad ní jsou v základním bloku studia rozvrženy max. na 4 semestry v prezenční formě DS a max. na 6 semestrů v kombinované formě DS. Toto vše je uvedeno po dohodě se školitelem v Individuálním studijním plánu doktoranda (ISP).

 

Vstupní požadavky

Absolvování informaticky zaměřeného magisterského programu. Znalosti z teorie automatů a formálních jazyků, teorie složitosti a vyčíslitelnosti, teorie grafů, kombinatoriky, statistiky a pravděpodobnosti, algebry, teorie čísel.

 

Další povinnosti v průběhu studia

Pedagogická praxe v rozsahu 4 semestrů odpovídající 2 cvičením za týden. Neplatí pro kombinovanou formu studia. Povinnou pedagogickou praxi může doktorand doplnit další nepovinnou výukou, případně vedením semestrálních nebo závěrečných bakalářských či magisterských prací.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 12.6.2019, 14:25