Usnesení Akademického senátu FIT

Volební období 2015–2018

Patnácté zasedání, 9. 11. 2017

15/1: AS FIT se vyjadřuje souhlasně ke jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem.

Verze v PDF.

Třinácté zasedání, 5. 10. 2017

13/1: AS FIT projednal navržené proděkany: Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost), doc. RNDr. Josef Kolář (proděkan pro vnější vztahy), CSc., doc. Ing. Štěpán Starosta (proděkan pro vědu a výzkum), Ph.D., Ing. Ondřej Guth, Ph.D. (proděkan pro rozvoj).

13/2: Vzhledem k zavedení zón placeného stání na Praze 6 a tímto vzniklým komplikacím s parkováním v ulici Kolejní žádá AS FIT děkana FIT, aby prověřil možnost zřízení dopravního značení B01 „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.“ Případně specificky „MIMO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ČVUT A ZÁSOBOVÁNÍ.“

Verze v PDF.

Dvanácté zasedání, 3. 10. 2017

12/1: AS FIT nominuje jako kandidáta na rektora: prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc., a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.

Verze v PDF.

Osmé zasedání, 15. 5. 2017

8/1: Senát AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnost zmírnění restrikcí „Provozního řádu učeben“ v souladu s otevíracími dobami budov.

Verze v PDF.

Mimořádné zasedání, 19. 10. 2016

6/1: AS FIT se připojuje k Usnesení ze zasedání AS FJFI konaného dne 17.10.2016 a také se připojuje k Usnesení 6/6 ze 6. zasedání AS FEL konaného dne 14.10.2016 a vyjadřuje znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím negativním mediálním obrazem ČVUT.
Členové AS FIT byli také seznámeni s výzvou děkanů rektorovi ze dne 16.10.2016 a této výzvě vyjadřují ve všech bodech plnou podporu. AS FIT také žádá děkany, aby byla tato
výzva zpřístupněna členům akademické obce ČVUT.
AS FIT vyzývá rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., aby vyvodil svoji osobní zodpovědnost za vzniklou situaci v řízení ČVUT a odstoupil z pozice rektora.
AS FIT žádá AS ČVUT, aby zvážil návrh na odvolání rektora z důvodů opakovaných manažerských selhání a poškozování dobrého jména ČVUT. Manažerská selhání souvisí s nevhodným řízením lidských zdrojů ve vedení ČVUT. Poškozování dobrého jména ČVUT se týká informací publikovaných ve veřejných mediích v září a říjnu 2016.
AS FIT vyjadřuje plnou podporu AS ČVUT k případnému návrhu na odvolání rektora. AS FIT také podporuje AS ČVUT v jeho Usnesení 27-06 ze dne 21.9.2016 ve smyslu snahy o
to, aby všichni aktéři medializovaných kauz dostali dostatečný prostor k vyjádření na zasedání AS ČVUT.

Verze v PDF.

Čtvrté zasedání, 15. 5. 2016

4/1: AS FIT žádá vedení fakulty o aktualizaci směrnice pro závěrečné práce tak, aby bylo studentům umožněno přikládat další digitální média jako např. SD kartu.
Verze v PDF.

Druhé zasedání, 17. 12. 2015

2/1: AS FIT žádá děkana fakulty, aby se zabýval otázkou Institutu fakultní školy.
Verze v PDF.

Volební období 2013–2016

Třinácté zasedání, 17. 4. 2014

Verze v PDF

13/1: AS FIT podporuje prezentovaný návrh programu spolupráce FIT s průmyslovými partnery.

13/2: AS FIT podporuje snahy o to, aby pravidla pro sestavení Přílohy 2 Metodiky rozpisu příspěvku MŠMT na fakulty ČVUT byla definovaná co nejdříve po uzavření přijímání přihlášek a aby tato pravidla odrážela zájem o studium konkrétních studijních programů vyjádřený aktuálním počtem přihlášek.
Zároveň AS FIT podporuje snahy, aby přijímací zkoušky srovnatelné úrovně byly zavedeny na všech fakultách ČVUT a aby byla následně dodržována kvalita a náročnost studia na ČVUT v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT.

Deváté zasedání, 3. 10. 2013

9/1: AS FIT podporuje záměr děkana jmenovat

ing. Miroslava Balíka, Ph.D. proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost ing. Pavla Kordíka, Ph.D. proděkanem pro rozvoj doc. RNDr. Josefa Koláře, CSc. proděkanem pro vnější vztahy doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřinu, Ph.D. proděkanem pro vědu a výzkum
9/2: AS FIT vyjadřuje podporu oběma kandidátům doc. RNDr. Vojtěchu Petráčkovi, CSc. a prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc. na funkci rektora ČVUT.

Třetí zasedání, 21. 2. 2013

3/1: Akademický senát FIT ČVUT žádá své zástupce v AS ČVUT o interpelaci rektora, aby byly provedeny testy použitelnosti formulářů tvorby osobního rozvrhu studenta v KOSi ČVUT. Na základě těchto testů aby byly provedeny změny v uvedených formulářích.

3/2: AS FIT žádá děkana, aby pověřil odpovědné pracovníky řešením problematiky doživotní emailové adresy pro absolventy a bývalé zaměstnance.

Volební období 2009–2012

Dvacáté první zasedání, 1. 11. 2012

21/1 (schváleno elektronicky 28. 5. 2012): AS FIT je velmi znepokojen rozhodnutím vedení ČVUT ohledně kvót financovaných studentů. ČVUT jako celku hrozí nenaplnění přidělené kvóty a tím pádem i její další snižování. Za této situace považuje AS FIT za krajně nezodpovědné ignorovat počty zájemců o bakalářské studium, kritéria přijímacího řízení a existenci a náročnost přijímacích zkoušek a přidělit na základě jiných kritérií některým fakultám kvótu pro bakalářské studium vyšší, než jsou schopny naplnit i při přijetí všech svých přihlášených uchazečů. Důsledkem takového přidělení kvót je omezování výběrových fakult s velkým a rostoucím přebytkem zájmu studentů. AS FIT dále upozorňuje, že dalším důsledkem může být také odliv části nadanějších studentů na jiné vysoké školy, což není v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v oblasti získávání kvalitních uchazečů o studium.

Devatenácté zasedání, 29. 3. 2012

19/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana jmenovat doc. Koláře proděkanem pro vnější vztahy.

19/2: AS FIT bere na vědomí částku 1,5 milionu Kč vyčleněnou pro výplatu prospěchových stipendií za zimní semestr 2011/2012.

19/3: AS FIT souhlasně projednal navrhovaný Statut Ceny děkana za vynikající závěrečnou práci.

Osmnácté zasedání, 16. 2. 2012

18/1: AS FIT je znepokojen dlouhodobou slabou komunikací VIC ČVUT s koncovými uživateli na fakultách při plánování, vývoji a implementaci funkcí informačního systému. Například na helpdesku VIC ČVUT nejsou definovány lhůty pro řešení podnětů. Důsledkem je špatná použitelnost informačního systému, například absence elektronické identifikace studentů na studijních odděleních, obecná nepřívětivost uživatelských rozhraní a roztříštěnost jednotlivých komponent IS ČVUT.

Sedmnácté zasedání, 1. 12. 2011

17/1: Akademický senát FIT zřizuje Katedru aplikované matematiky.

Šestnácté zasedání, 10. 11. 2011

16/1: AS FIT bere na vědomí částku vyčleněnou pro výplatu prospěchových stipendií za letní semestr.

16/2: AS FIT žádá děkana FIT o prozkoumání možností úprav a zútulnění interiérů FIT v NB ČVUT.

Patnácté zasedání, 22. 9. 2011

15/1: AS FIT deleguje doc. Ing. Hanu Kubátovou, CSc., jako zástupce FIT ČVUT ve sněmu Rady vysokých škol ČR.

15/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby na úrovni ČVUT řešil nedostatek IPv4 adres přidělených FIT, v souladu se Strategií ČVUT v oblasti vzdělávání, která výslovně deklaruje podporu novým fakultám.

Čtrnácté zasedání, 28. 4. 2011

14/1: AS FIT schvaluje předložený návrh rozdělení finančních prostředků.

Dvanácté zasedání, 17. 2. 2011

12/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana fakulty prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. jmenovat do funkce proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě informačních technologií pana Ing. Miroslava Balíka Ph.D.

12/2: AS FIT důrazně protestuje proti návrhu rozpisu příspěvků na hlavní činnost pro rok 2011, který nezohledňuje rozdíly ve výběrovosti přijímacích řízení na jednotlivých fakultách. Kvůli faktické neexistenci přijímacího řízení nastává na některých fakultách značný úbytek studentů po prvním semestru studia. V konečném důsledku tyto fakulty dostanou zaplaceno více studentů prvního ročníku, nežli kolik jich v současné době studuje, zatímco jiné fakulty nedostanou zaplaceny všechny skutečně studující studenty. AS FIT považuje tento stav za nemorální a v příkrém rozporu se zájmem ČVUT být prestižní univerzitou.

Jedenácté zasedání, 25. 11. 2010

11/1: AS FIT žádá AS ČVUT a děkana FIT ČVUT o stanovisko k horizontální prostupnosti na ČVUT.

Osmé zasedání, 29. 4. 2010

8/1: AS FIT na návrh děkana rozhodl o změně organizační struktury fakulty dle přílohy Změna struktury fakulty.

Sedmé zasedání, 4. 3. 2010

7/1: AS FIT žádá vedení FIT a vyučující v 1. ročníku, aby do 12. 3. 2010 upozornili na anketu mezi studenty (přímé odkazy z webových stránek, vyvěšení inzerce v učebnách, inzerce ankety na přednáškách a cvičeních). Deadline uzavření studentské části ankety je 21.3.2010. Deadline pro uzavření vyjádření pedagogů je 28.3.2010. Výsledky ankety je potřeba zveřejnit bez zbytečného prodlení.

7/2: AS FIT AS FIT bere na vědomí úmysl pana děkana jmenovat Ing. Pavla Kordíka, PhD., proděkanem pro rozvoj.

Páté zasedání, 18. 2. 2010

5/1: AS FIT schvaluje zásadu, že student má nárok na prospěchové stipendium, jestliže v rozhodném úseku tvořeným akademickým rokem:

 • získal minimálně 60 kreditů
 • počet klasifikovaných předmětů měl větší nebo roven 8
 • vážený studijní průměr měl menší nebo roven 1,80
 • studoval v prezenční formě a standardní době studia podle § 41 a § 44 odst. 4 zákona

5/2: Studentská anketa by měla být pro studenty nepovinná.

5/3: Výsledky studentské ankety je možné zveřejnit za předpokladu, že příslušný vyučující dá písemný souhlas s tímto zveřejněním.

5/4: AS FIT doporučuje AS ČVUT změnit disciplinární rád ČVUT tak, aby závěry disciplinárního řízení byly zveřejňovány.

5/5: AS FIT vyzývá děkana k předložení výroční zprávy o hospodaření ČVUT FIT za rok 2009.

Čtvrté zasedání, 10. 12. 2009

4/1: AS FIT zastává názor, že harmonogram akademického roku 2009-2010 by měl být zachován i pro akademický rok 2010-2011.

4/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby AS informoval o stavu příprav studentských anket včetně termínů.

4/3: AS FIT podporuje přidělení místnosti v budově FIT pro senátory s přístupem na tiskárnu a Internet.

4/4: AS FIT bere na vědomí, že proděkan pro rozvoj a informační systém RNDr. Čermák mu dne 3.12. předal rezignaci na funkci proděkana, kterou děkan přijal.

Třetí zasedání, 12. 11. 2009

3/1: AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnosti ukládání nahrávek přednášek na fakultních serverech.

Druhé zasedání, 1. 10. 2009

2/1: AS FIT nominuje prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. na funkci rektora ČVUT.

2/2: AS FIT podporuje záměr děkana jmenovat

 • doc. Ing. Karla Müllera, CSc. proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Roberta Lórencze, CSc. proděkanem pro vědu a výzkum
 • RNDr. Igora Čermáka, CSc. proděkanem pro rozvoj a informační systémy
 • doc. Ing. Jana Holuba, Ph.D. proděkanem pro vnější vztahy

2/3: AS FIT projednal souhlasně návrhy bakalářského anglického, českého a anglického magisterského, a českého a anglického doktorského studijního programu Informatika. AS FIT doporučuje zvýšit poměr volitelných předmětů v MSP.

2/4: AS FIT projednal souhlasně návrh kombinovaného českého bakalářského studijního programu Informatika.

První zasedání, 14. 09. 2009

1/1: AS FIT doporučuje vedení FIT připravit k akreditaci pro nejbližší (listopadové) zasedání Akreditační komise MŠMT ČR návrhy studijních programů:

 • MSP INFO prezenční
 • DSP INFO prezenční
 • BSP INFO kombinovaný
 • BSP INFO anglický


Poslední změna: 1.12.2017, 11:21