Dlouhodobý záměr

Podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách:

Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.Last modified: 28.6.2019, 14:11