Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika pro akademický rok 2019/2020

1. Preambule

 1. Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu (dále jen „BSP“) Informatika uskutečňované v českém jazyce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (dále jen „Fakulta“).
 2. Přijímání uchazečů do BSP Informatika se řídí:
  1. zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
  2. zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád,
  3. těmito Podmínkami.

2. Základní informace o bakalářském studijním programu

 1. Název studijního programu: Informatika
 2. Kód studijního programu: B 1801
 3. Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
 4. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu:
  1. v prezenční formě: 1100 studentů,
  2. v kombinované formě: 200 studentů.
 5. Otevírané studijní obory a zaměření v prezenční formě:
  1. Bezpečnost a informační technologie,
  2. Informační systémy a management,
  3. Počítačové inženýrství,
  4. Teoretická informatika,
  5. Webové a softwarové inženýrství,
   1. zaměření Počítačová grafika,
   2. zaměření Softwarové inženýrství,
   3. zaměření Webové inženýrství,
  6. Znalostní inženýrství.
 6. Otevírané studijní obory v kombinované formě:
  1. Bezpečnost a informační technologie,
  2. Webové a softwarové inženýrství, pouze zaměření Softwarové inženýrství.
 7. Přihláška se podává do studijního programu, obor si student volí během studia.
 8. Standardní doba studia: 3 roky
 9. Titul: bakalář (Bc.)

3. Přihláška ke studiu

 1. Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, která sestává minimálně z následujících dokumentů dodaných v papírové podobě:
  1. přihlášky ke studiu na vysoké škole. Doporučený formát je elektronicky vyplněný formulář na https://prihlaska.cvut.cz, který je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat (ve výjimečných případech bude přijata papírová přihláška na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu),
  2. dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (pokud je poplatek uhrazen přes platební bránu po vyplnění přihlášky nepožadujeme doložení platby),
  3. úředně ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo nostrifikace, pokud uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se absolventů středních škol na Slovensku),
  4. úředně ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2 Společného evropského referenčního rámce – netýká se občanů České republiky a Slovenské republiky a absolventů vysokých škol ve studijním programu v českém jazyce.
 2. Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení a případnému vyloučení ze studia.
 3. Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami doručit Fakultě osobně v úředních hodinách do podatelny Fakulty (místnost 333), či Studijního oddělení Fakulty (místnost 312), nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště), nebo jiným způsobem v souladu se Správním řádem do 31. 3. 2019 na adresu: Studijní oddělení FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.
 4. Přihlášku ke studiu lze vyplnit elektronicky na https://prihlaska.cvut.cz od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019. Tento způsob vyplnění přihlášky je preferován.
 5. Pokud uchazeč obdrží doklady podle bodu 1.c, 1.d až po 31. 3. 2019, doručí Fakultě jejich úředně ověřené kopie doporučeně poštou nejpozději 20. 6. 2019 nebo osobně nejpozději v den konání řádného termínu přijímací zkoušky. V odůvodněných případech může uchazeč pomocí webové aplikace Přijímací řízení požádat nejpozději 20. 6. 2019 o pozdější termín dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).
 6. Pozdě podaná přihláška nebude přijata.
 7. Kromě dokumentů vyjmenovaných v bodu 1 může uchazeč k přihlášce přiložit:
  1. v případě, že absolvoval Národní srovnávací zkoušku (dále jen „NSZ“) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů a přitom neudělil společnosti www.scio.cz, s.r.o., souhlas s předáním svého výsledku v NSZ z matematiky či obecných studijních předpokladů Fakultě, úředně ověřenou kopii certifikátu o výsledku NSZ;
  2. v případě, že je úspěšným řešitelem alespoň krajského kola středoškolské olympiády nebo obdobné celostátní soutěže středoškoláků v České republice nebo jiné zemi, úředně ověřenou kopii diplomu úspěšného řešitele krajského kola středoškolské olympiády nebo kopii dokladu o úspěšné účasti.

4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 1. Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 stanovuje Příloha č. 7 Statutu ČVUT na částku 650,- Kč.
 2. Poplatek je třeba poukázat na účet ČVUT FIT vedený u Komerční banky Praha 6:
  • číslo účtu: 43-4999220217/0100
  • specifický symbol: kód přihlášky přidělený v rámci https://prihlaska.cvut.cz
  • variabilní symbol: 77777
  • konstantní symbol: 968
  • IBAN: IBANCZ2301000000434999220217
  • SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 3. Uhrazení poplatku preferujeme on-line platbou kreditní kartou po vyplnění elektronické přihlášky https://prihlaska.cvut.cz. Při této formě úhrady nepožadujeme doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku lze potom doložit následujícími způsoby:
  1. V případě úhrady poplatku převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví je třeba přiložit kopii výpisu z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě (nikoli o zadání příkazu k platbě).
  2. V případě složení požadované hotovosti v bance je třeba přiložit kopii pokladního dokladu.
  3. V případě zaslání požadované hotovosti peněžní poukázkou je třeba přiložit kopii orazítkovaného ústřižku poukázky.
 4. Fakulta peněžní poukázky neposkytuje.
 5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, popř. přeplatek, je nevratný.

5. Aplikace Přijímací řízení

 1. Webová aplikace Přijímací řízení (dále jen „Aplikace PRIRIZ“) slouží pro zobrazení údajů uchazeče, včetně evidovaných výsledků, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu a pro podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu.
 2. Aplikace bude dostupná od 1. 4. 2019 na https://pririz.fit.cvut.cz.
 3. Přihlašovací údaje do Aplikace PRIRIZ budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky přiděleného v rámci https://prihlaska.cvut.cz, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 4. Uchazeč je povinen sledovat sdělení v Aplikaci PRIRIZ a to i v sekci „Dokumenty“:
  1. V případě, že mu nebyla prominuta přijímací zkouška, je povinen se k ní v daném termínu v Aplikaci PRIRIZ přihlásit.
  2. V případě, že byl uchazeč přijat ke studiu, je povinen se v daném termínu pomocí Aplikace PRIRIZ k zápisu přihlásit.
 5. Podporu při řešení technických problémů s Aplikací PRIRIZ a opravy evidovaných údajů zajišťuje podpora dostupná e-mailem na pririz@fit.cvut.cz.

6. Přijímací zkouška

 1. Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Z přijímací zkoušky je možné získat 0-100 bodů.
 2. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 12. 6. 2019. Uchazeč se na přijímací zkoušku musí registrovat nejpozději 9. 6. 2019Aplikaci PRIRIZ.
 3. Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 17. 6. 2019. Omluva se podává v Aplikaci PRIRIZ.
 4. Náhradní termín přijímací zkoušky je 24. 6. 2019. V případě přijetí omluvy bude uchazeč na tento náhradní termín přijímací zkoušky registrován.
 5. Přijímací zkouška bude organizována formou písemného testu z matematiky, který bude trvat 90 minut. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Při zkoušce může uchazeč používat vlastní kalkulačku i matematické tabulky. Přijímací zkouška bude pokrývat následující tematické okruhy, vycházející a rozšiřující okruhy pro státní maturitu z matematiky:
  1. Číselné obory: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná a komplexní čísla.
  2. Algebraické výrazy: mnohočleny, lomené výrazy, mocniny, odmocniny. Podmínky, kdy má výraz smysl.
  3. Rovnice: lineární, s neznámou ve jmenovateli, kvadratické, s odmocninami, s logaritmy, exponenciální, goniometrické, s absolutními hodnotami. Lineární a kvadratické rovnice s parametrem.
  4. Nerovnice: lineární, kvadratické, s mocninou či odmocninou, s absolutními hodnotami, goniometrické. Nerovnice v součinovém tvaru.
  5. Soustavy rovnic a nerovnic.
  6. Funkce a jejich vlastnosti: lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, mocninné, goniometrické. Definiční obory a obory hodnot.
  7. Posloupnosti a řady: aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, součet geometrické řady, součet prvních n členů aritmetické či geometrické řady.
  8. Planimetrie: trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice, kruh, geometrická zobrazení.
  9. Analytická geometrie: souřadnice bodu a vektoru, přímka v rovině (obecná rovnice, parametrický tvar), úhel a skalární součin, vektorový součin, roviny a poloroviny, kuželosečky.
  10. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika: permutace, kombinace a kombinace s opakováním, binomická věta při řešení úloh, pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost.
 6. Jednotlivé otázky budou bodovány. Maximální dosažitelný počet bodů je 100. Výsledek zkoušky vznikne součtem bodů získaných ze všech otázek.

7. Přijetí ke studiu

 1. Uchazeč bude přijat ke studiu, pokud splnil podmínky pro přijetí dle tohoto dokumentu a dále alespoň jednu z těchto podmínek:
  1. z přijímací zkoušky organizované Fakultou v příslušném roce získal alespoň 65 bodů,
  2. NSZ z matematiky organizované v příslušném roce společností www.scio.cz, s.r.o., (dále jen „SCIO testy z matematiky“) v české nebo slovenské verzi dosáhl minimálně percentilu 65,
  3. v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů organizované v příslušném roce společností www.scio.cz, s.r.o., (dále jen „SCIO testy z OSP/NSZ“) v české nebo slovenské verzi dosáhl minimálně percentilu 65,
  4. je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování (v České republice se jedná o Matematickou olympiádu kategorie A, B, C a P a o Fyzikální olympiádu kategorie A, B, C a D) za poslední 4 roky nebo se úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v České republice nebo jiné zemi za poslední 4 roky,
  5. je úspěšným řešitelem programovací soutěže FIKS.
 2. Kapacita je určována na základě prostorových a personálních možností fakulty. Přijetí dalších uchazečů (tj. těch, kteří nesplnili žádnou z podmínek bodu 1.) do naplnění kapacity BSP Informatika se provede na základě pořadí uchazečů sestaveného podle nejlepšího z těchto výsledků:
  1. počtu bodů z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce,
  2. percentilu získaného ve SCIO testu z matematiky v příslušném roce,
  3. percentilu získaného ve SCIO testu z OSP v příslušném roce.
 3. Rozhodnutí, jaké výsledky Fakultě poskytnout, a zda se zúčastnit písemné přijímací zkoušky z matematiky pořádané Fakultou, je na uchazeči.

8. Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení

 1. Uchazeč může sledovat průběh svého přijímacího řízení v Aplikaci PRIRIZ. Informace zobrazené v Aplikaci PRIRIZ mají pouze informativní charakter.
 2. Dne 14. 6. 2019 Fakulta určí bodovou hranici pro doplnění kapacity studijního programu a tuto zveřejní prostřednictvím Aplikaci PRIRIZ.
 3. Pokud uchazeč v přihlášce dá souhlas se zasláním rozhodnutí o přijetí pomocí informačního systému ČVUT, bude mu rozhodnutí zasláno neprodleně elektronicky. Ostatním uchazečům bude rozhodnutí zasíláno průběžně, nejpozději 19. 9. 2019, nebo předána osobně při zápisu do studia.
 4. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno uchazečům nejpozději 19. 9. 2019.

9. Zápis do studia

 1. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je stanoven na 27. 6. 2019. Uchazeč se na zápis musí registrovat nejpozději 23. 6. 2019Aplikaci PRIRIZ.
 2. Odůvodněnou omluvu ze zápisu a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 11. 9. 2019. Omluva se podává v Aplikaci PRIRIZ. Náhradní termín zápisu je 18. 9. 2019. Uchazeč se na náhradní termín zápisu musí registrovat nejpozději 13. 9. 2019Aplikaci PRIRIZ.

10. Mimořádný termín přijímacího řízení

 1. Děkan Fakulty může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v BSP Informatika. Vyhlášení mimořádného termínu včetně podmínek bude zveřejněno na Úřední desce Fakulty.
Praha 12. 11. 2018
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
děkan Fakulty informačních technologií
Schváleno AS FIT 15. 11. 2018
Ing. Magda Friedjungová
předseda AS FIT

Úplné znění dokumentu Podmínky pro příjetí do bakalářského studijního programu Informatika ve formátu PDFPoslední změna: 14.2.2019, 14:47