Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Funkční období 2018–2021

Akademický senát FIT se ustavil na zasedání 15. 11. 2018. V tomto období stihl senát zvolit své předsednictvo a projednat podmínky přijetí ke studiu v několika programech.

10. 6. 2019 – Zápis z 5. zasedání
Na pátém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení Řádu doktorského studia FIT a Strategického záměru FIT na období do roku 2020. V bodě Různé byla diskutována situace ohledně průběhu habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D.
27. 5. 2019 – Zápis z 4. zasedání
Na čtvrtém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy, rozpisu FIT na rok 2019, aktualizovaného jednacího řádu Vědecké rady FIT a rozšíření akreditace MSP Informatika 2019. Dále bylo zvoleno nové předsednictvo AS FIT a proběhla diskuse o revizi sylabů a možném zvýšení prospěchových stipendií.
28. 3. 2019 – Zápis z 3. zasedání
Na třetím zasedání AS FIT ČVUT byl projednán zejména návrh Zdeňka Muzikáře na pozici proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, návrh na medaile FIT, kariérní řád a stav ICT. Dále proběhly prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k předpokládanému rozpočtu na rok 2019.

 

Předešlá funkční období

Akademický senát FIT funguje od založení fakulty. První zasedání proběhlo 14. 9. 2009. Mezitím skončila již tři funkční období.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 23.10.2019, 15:14