Směrnice děkana pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2014/15

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2014/2015 (dále jen Podmínky) schválené Akademickým senátem Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (dále jen Fakulta) dne  14. listopadu 2013.

 

1. Základní informace o navazujícím magisterském studijním programu

Název programu: Informatika

Forma studia: prezenční

 

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu:       

●     v prezenční formě: 380 studentů

 

Názvy studijních oborů:        

●     Počítačová bezpečnost

●     Počítačové systémy a sítě

●     Projektování číslicových systémů

●     Systémové programování

○     zaměření Systémové programování

○     zaměření Teoretická informatika

●     Webové a softwarové inženýrství

○     zaměření Informační systémy a management

○     zaměření Softwarové inženýrství

○     zaměření Webové inženýrství

●     Znalostní inženýrství

 

Přihláška se podává do studijního programu, obor si student volí během studia.

Standardní doba studia: 2 roky

Titul: Inženýr (Ing.)

 

2. Přihláška ke studiu

1.    Náležitosti přihlášky se řídí Podmínkami.

2.    Přihlášku ke studiu lze vyplnit elektronicky na https://prihlaska.cvut.cz od 8. 1. 2014 do 31. 3. 2014. Tento způsob vyplnění přihlášky je preferován.

3.    Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku doručit Fakultě poštou do 31.3. 2014 na adresu Studijní oddělení FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.

4.    Pokud uchazeč obdrží doklady podle  bodu 3.c a 3.d Podmínek až po termínu doručení přihlášky Fakultě, doručí je Fakultě osobně nebo doporučeně poštou nejpozději 26. 6. 2014. To se týká např. úředně ověřené kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo nostrifikace vzdělání v případě cizinců. Pro účely přijímacího řízení může uchazeč prokázat absolvování bakalářského studia potvrzením studijního oddělení fakulty, kterou absolvoval. Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatek dodá na STO neprodleně po jeho obdržení.

5.    Pozdě podaná přihláška nebude přijata.

6.    Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení.

7.    Výše poplatku je pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/15 stanovena příkazem rektora číslo 2/2013 částkou 500 Kč.

8.    Poplatek je třeba poukázat na účet vedený u Komerční banky Praha 6:

○    číslo účtu: 43-4999220217/0100

○    specifický symbol: kód přihlášky přidělený v rámci https://prihlaska.cvut.cz

○    variabilní symbol: 77777

○    konstantní symbol: 968

○    IBAN: IBANCZ2301000000434999220217

○    SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Doporučujeme provést platbu převodem z osobního či jiného účtu. Jako potvrzení o úhradě poplatku v příloze přihlášky dle bodu 3b) Podmínek lze použít následující:

●    V případě úhrady poplatku převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví je třeba přiložit kopii výpisu z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě (nikoli o zadání příkazu k platbě).

●    V případě složení požadované hotovosti v bance je třeba přiložit kopii pokladního dokladu.

●    V případě zaslání požadované hotovosti peněžní poukázkou je třeba přiložit kopii orazítkovaného ústřižku poukázky.

Fakulta peněžní poukázky neposkytuje. Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný.

 

3. Aplikace Přijímací řízení

1.    Webová aplikace Přijímací řízení (dále jen Aplikace) slouží pro zobrazení údajů uchazeče včetně evidovaných výsledků, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu a pro podávání omluv z přijímací zkoušky a zápisu.

2.    Aplikace bude dostupná od 10. 4. 2014 na URL https://pririz.fit.cvut.cz.

3.    Přihlašovací údaje do Aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky přiděleného v rámci https://prihlaska.cvut.cz, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

4.    Podporu při řešení technických problémů s Aplikací a opravy evidovaných údajů zajišťuje podpora dostupná e-mailem na pririz@fit.cvut.cz.

 

4. Přijímací zkouška

1.    Termín přijímací zkoušky Fakulty je stanoven na 19. 6. 2014 a 20. 6. 2014. Uchazeč se na zvolený termín přijímací zkoušky musí zaregistrovat nejpozději 15. 6. 2014 v Aplikaci.

2.    Odůvodněnou omluvu z přijímací zkoušky a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 23. 6. 2014. Omluva se podává v Aplikaci.

3.    Náhradní termín přijímací zkoušky je 26. 6. 2014. Uchazeč se na přijímací zkoušku musí zaregistrovat nejpozději 24. 6. 2014 v Aplikaci.

4.    Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí.  Jednotlivé otázky budou bodovány. Maximální dosažitelný počet bodů je 100. Výsledek zkoušky vznikne součtem bodů získaných ze všech otázek.

5.    Otázky u testu se dělí na dvě části. První část je orientovaná na matematiku a software a její rámcové tematické vymezení je následující: datové struktury, algoritmizace, diskrétní matematika a teorie grafů, formální jazyky a automaty, operační systémy a databáze, matematická logika a Booleovská algebra. Druhá část je orientovaná na hardware a její rámcové tematické vymezení je následující: logické kombinační a sekvenční obvody, architektura procesorů a počítačů, paměťová hierarchie, instrukční soubor a strojový kód, počítačové sítě.

 

5. Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení

1.    Uchazeč může sledovat průběžně stav svojí přihlášky v Aplikaci. Informace zobrazené v Aplikaci mají pouze informativní charakter.

2.    Dne 27. 6. 2014 Fakulta určí bodovou hranici pro doplnění kapacity studijního programu a tuto zveřejní prostřednictvím Aplikace.

3.    Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou odesílána průběžně, nejpozději 18. 7. 2014.

 

6. Zápis do studia

1.    Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je stanoven na 3. 7. 2014. Uchazeč se na zápis musí zaregistrovat nejpozději 29. 6. 2014 v Aplikaci.

2.    Odůvodněnou omluvu ze zápisu a žádost o povolení účasti na náhradním termínu musí uchazeč podat nejpozději 6. 9. 2014. Omluva se podává v Aplikaci. Náhradní termín zápisu je  12. 9. 2014. Uchazeč se na náhradní termín zápisu musí zaregistrovat nejpozději 9. 9. 2014 v Aplikaci.

3.    Odůvodněnou omluvu z náhradního termínu zápisu a žádost o povolení individuálního zápisu musí uchazeč doručit nejpozději 14. 9. 2014. Omluva, žádost a další doklady (např. lékařská zpráva) se doručují pouze v papírové podobě na Studijní oddělení Fakulty, a to osobně v úředních hodinách nebo doporučeně poštou.

 

V Praze, dne 14. listopadu

 

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

děkan FIT ČVUT v Praze

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Pavel Tvrdík, Pavel.Tvrdik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 22.1.2014, 15:11