Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika pro akademický rok 2014/2015

 

1.     Přijímání uchazečů do bakalářského studijního programu (dále jen „BSP“) Informatika se řídí:

a.     zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen Zákon),

b.     Řádem přijímacího řízení ČVUT v Praze (příloha č. 2 Statutu ČVUT v Praze),

c.     Podmínkami studia cizinců na ČVUT v Praze (příloha č. 3 Statutu ČVUT v Praze),

d.     těmito Podmínkami a

e.     Směrnicí děkana pro přijímací řízení do BSP Informatika pro akademický rok 2014/2015 (dále jen Směrnice).

 

2.     Tento dokument stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční a kombinované formy BSP Informatika uskutečňované v českém jazyce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (dále jen Fakulta).

 

3.     Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, která sestává minimálně z následujících dokumentů dodaných v papírové podobě:

a.     přihlášky ke studiu na vysoké škole. Doporučený formát je elektronicky vyplněný formulář na http://prihlaska.cvut.cz, který je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat. Ve výjimečných případech bude přijata papírová přihláška na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

b.     dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, podrobnosti stanovuje Směrnice,

c.     úředně ověřené kopie dokladu o dosažení úplného středního vzdělání, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání,

d.     ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce – netýká se občanů České republiky a Slovenské republiky a absolventů středních škol ve studijním programu v českém jazyce.

 

Přihlášku doručí uchazeč osobně či doporučeně poštou na Studijní oddělení Fakulty v termínu, který stanovuje Směrnice.

Pokud uchazeč obdrží doklady podle  bodu 3.c a 3.d až po podání přihlášky, doručí je Fakultě způsobem uvedeným  ve Směrnici.

 

4.     Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Z přijímací zkoušky je možné získat 0 - 100 bodů. Formu, okruhy a termíny přijímací zkoušky určuje Směrnice.

 

5.     Uchazeč bude přijat ke studiu, pokud splnil podmínky pro přijetí dle Řádu přijímacího řízení ČVUT a dále  alespoň jednu z těchto podmínek:

a.     z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce  získal alespoň 65  bodů,

b.     v Národní srovnávací zkoušce z matematiky organizované v příslušném roce společností SCIO, www.scio.cz, (SCIO testy z matematiky) dosáhl minimálně percentilu 65,

c.     uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování (v České republice se jedná o Matematickou olympiádu kategorie A, B, C a P a Fyzikální olympiádu kategorie A, B, C a D) za poslední 4 roky, nebo se úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v České republice nebo jiné zemi za poslední 4 roky.

 

6.     Přijetí dalších uchazečů (t.j. těch, kteří nesplnili žádnou z podmínek bodu 5) do naplnění kapacity BSP Informatika se děje na základě pořadí uchazečů sestaveného podle nejlepšího z těchto výsledků:

a.     počtu bodů z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce,

b.     percentilu získaného ve SCIO testu z matematiky v příslušném roce.

 

7.     Rozhodnutí, jaké výsledky Fakultě poskytnout a zda se zúčastnit písemné přijímací zkoušky z matematiky pořádané Fakultou, je na uchazeči.

 

8.     Kromě výše uvedeného Směrnice dále upravuje:

a.     technické podrobnosti týkající se vyplnění a podání přihlášky,

b.      termín ukončení přijímání přihlášek,

c.     nejvyšší počet přijímaných studentů v prezenční a kombinované formě BSP Informatika,

d.     termíny jednotlivých etap přijímacího řízení, termíny registrací na přijímací zkoušku, termíny registrací na zápis a termíny doručení omluv,

e.     termín, do kterého bude uchazeči zasláno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

 

9.     Děkan Fakulty může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v BSP Informatika. Vyhlášení mimořádného termínu včetně podmínek bude zveřejněno na Úřední desce Fakulty.

 

V Praze dne 21. října 2013

 

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

děkan FIT ČVUT v Praze

 

Schváleno AS FIT dne 23. října 2013

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 22.1.2014, 15:09