Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika pro akademický rok 2015/2016

 

1. Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční a
    kombinované formy BSP Informatika uskutečňované v českém jazyce na Fakultě informačních
    technologií ČVUT v Praze (dále jen „Fakulta“).
 
2. Přijímání uchazečů do bakalářského studijního programu (dále jen BSP) Informatika se řídí
a. zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v
    platném znění (dále jen „Zákon“),
b. Řádem přijímacího řízení ČVUT v Praze (příloha č. 2 Statutu ČVUT v Praze),
c. Podmínkami studia cizinců na ČVUT v Praze (příloha č. 3 Statutu ČVUT v Praze),
d. těmito Podmínkami a
e. Směrnicí děkana pro přijímací řízení do BSP Informatika pro akademický rok 2015/2016
   (dále jen „Směrnice“).
 
3. Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, která sestává minimálně z
    následujících dokumentů dodaných v papírové podobě:
a. přihlášky ke studiu na vysoké škole. Doporučený formát je elektronicky vyplněný
    formulář na http://prihlaska.cvut.cz, který je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a
    vlastnoručně podepsat. Ve výjimečných případech bude přijata papírová přihláška na
    formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském
    studijním programu,
b. dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, podrobnosti
    stanovuje Směrnice,
c. úředně ověřené kopie dokladu o dosažení úplného středního vzdělání, úplného
    středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání,
d. ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka nejméně úrovně
    B2 Společného evropského referenčního rámce – netýká se občanů České republiky a
    Slovenské republiky a absolventů středních a vysokých škol ve studijním programu v
    českém jazyce.
    Přihlášku doručí uchazeč osobně či doporučeně poštou na Studijní oddělení Fakulty v termínu, který
    stanovuje Směrnice.
    Pokud uchazeč obdrží doklady podle bodu 3. písm. c a bodu 3. písm. d až po podání přihlášky, doručí je
    Fakultě způsobem uvedeným ve Směrnici.
 
4. Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Z přijímací zkoušky je
    možné získat 0 - 100 bodů. Formu, okruhy a termíny přijímací zkoušky určuje Směrnice.
 
5. Uchazeč bude přijat ke studiu, pokud splnil podmínky pro přijetí dle Řádu přijímacího řízení
    ČVUT, a dále alespoň jednu z těchto podmínek:
a.  z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce získal alespoň
    65 bodů,
b. v Národní srovnávací zkoušce z matematiky organizované v příslušném roce společností
     www.scio.cz, s.r.o., https://www.scio.cz, (dále jen SCIO testy z matematiky) dosáhl
     minimálně percentilu 65,
c.  je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice
    nebo programování (v České republice se jedná o Matematickou olympiádu kategorie A,
    B, C a P a Fyzikální olympiádu kategorie A, B, C a D) za poslední 4 roky, nebo se úspěšně
    zúčastnil obdobné celostátní soutěže v České republice nebo jiné zemi za poslední 4
    roky.
 
6. Přijetí dalších uchazečů (t.j. těch, kteří nesplnili žádnou z podmínek bodu 5) do naplnění kapacity
    BSP Informatika se provede na základě pořadí uchazečů sestaveného podle nejlepšího z těchto
    výsledků:
a. počtu bodů z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce,
b. percentilu získaného ve SCIO testu z matematiky v příslušném roce.
 
7. Rozhodnutí, jaké výsledky Fakultě poskytnout, a zda se zúčastnit písemné přijímací zkoušky z
    matematiky pořádané Fakultou, je na uchazeči.
 
8. Kromě výše uvedeného Směrnice dále upravuje:
a. technické podrobnosti týkající se vyplnění a podání přihlášky,
b. termín ukončení přijímání přihlášek,
c. nejvyšší počet přijímaných studentů v prezenční a kombinované formě BSP Informatika,
d. termíny jednotlivých etap přijímacího řízení, termíny registrací na přijímací zkoušku,
    termíny registrací na zápis a termíny doručení omluv,
e. termín, do kterého bude uchazeči zasláno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
 
9. Děkan Fakulty může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v
    BSP Informatika. Vyhlášení mimořádného termínu včetně podmínek bude zveřejněno na Úřední
    desce Fakulty.
 
 
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
 
Schváleno AS FIT dne 9. října 2014

 

 

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 5.11.2014, 13:52